EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë në rrethin përkatës për të shfaqur treguesit në rang rrethi.

Treguesit për rrethin Vlorë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
244,073
244,095
126,125
244,720
246,571
248,737
250,940
268,293
269,791
 
64,356
59,679
33,310
60,642
58,568
59,170
54,992
53,031
57,684
57,145
 
26%
24%
26%
25%
24%
22.1%
21.13%
21.5%
21.2%
 
65,946
65,946
34,848
65,946
78,713
69,603
71,117
75,330
82,004
84,065
6,250
4,089
4,152
4,174
18,097
17,502
16,949
16,329
6,766
6,750
7,145
5,725
852
788
832
918
762
767
3.13%
3.80%
4.5%
4.9%
0.7%
3.5%
509
518
497
470
489
376
0.80%
2%
0.8%
0.8%
0.8%
0.7%
 
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Delvinë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
31,391
31,413
11,717
31,416
31,427
247,010
31,346
31,282
30,959
30,895
 
7,567
6,905
2,611
7,085
6,744
6,621
6,148
5,676
5,751
5,516
 
24%
22%
22%
23%
21%
3%
19.6%
18.14%
18.6%
17.9%
 
8,832
8,832
3,407
8,832
97,758
9,210
9,338
9,830
9,912
10,055
437
437
442
426
1,357
1,347
1,292
1,287
288
288
433
470
122
123
145
87
84
95
2.13%
3.30
3.7%
3.6%
0.5%
2.4%
61
78
84
88
87
72
0.80%
1.5
1.2%
1.3%
1.3%
1.2%
 
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Sarandë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
98,704
99,103
37,798
99,183
99,699
100,380
101,243
85,250
85,522
 
23,029
21,246
9471
21,852
20,957
20,924
19,567
18,477
16,523
16,068
 
23%
21%
25%
22%
21%
19.5%
18.25%
19.4%
18.8%
 
25,195
25,195
10,946
25,196
18,713
29,479
29,976
31,925
27,760
28,282
1,309
1,376
1,434
1,447
4,641
4,729
4,745
4,744
1,470
1,425
1,587
1,256
100
87
109
127
102
120
0.79%
0.90%
2.8%
2.6%
0.2%
1.5%
224
212
252
255
250
235
1%
1.7%
1.2%
1.2%
1.2%
1.2%
 
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.