EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë në rrethin përkatës për të shfaqur treguesit në rang rrethi.

Treguesit për rrethin Pogradec

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
90,350
38,469
19,606
90,343
90,859
59,335
91,239
91,236
90,955
91,700
 
26,048
9,388
5,106
24,435
23,472
23,464
21,950
20,856
21,545
21,577
 
29%
24%
26%
27%
26%
40%
24.1%
22.86%
23.7%
23.5%
 
27,444
10,777
5,517
27,517
11,199
27,902
28,300
29,564
29,869
30,535
2,689
354
2,828
2,849
2,529
2,529
7,221
2,600
8,587
8,344
7,137
7,137
2,939
895
3,721
2,961
2,804
2,804
nuk ka info
754
3,566
3,567
3,522
513
29.10%
14.04%
38.5%
31.5%
6.5%
27.6%
441
147
511
628
580
580
1.70%
2.3%
2.1%
2.7%
2.47%
2.6%
 
0%
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Korçë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
199,341
198,888
121,041
198,375
198,834
198,940
198,945
198,261
198,234
 
48,001
44,186
29,105
45,330
43,263
40,410
38,688
39,959
38,985
 
24%
22%
24%
23%
22%
20.3%
19.45%
20.2%
19.7%
 
59,004
59,902
34,514
59,413
10,689
60,079
60,566
62,417
63,014
63,745
3,737
3,850
4,033
3,999
3,824
3,824
14,702
14,223
14,029
13,545
12,522
5,500
5,068
5,945
6,213
3,955
5,542
5,542
nuk ka info
2,579
2,529
2,467
2,140
1,449
9.34%
7.00%
11.3%
12.4%
1.5%
9.9%
483
464
479
517
443
443
1%
1.4%
1.1%
1.2%
1.02%
1.1%
 
0.55%
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Devoll

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
38,708
42,581
26,716
42,482
42,552
198,778
42,381
42,086
41,507
41,913
 
10,474
10,091
6,520
10,350
9,878
9,837
9,168
8,645
8,830
9,006
 
27%
24%
24%
24%
23%
5%
21.6%
20.54%
21.3%
21.5%
 
10,563
11,569
7,539
11,600
19,295
12,032
12,145
12,714
12,816
13,075
1,034
1,034
1,033
991
915
915
3,108
3,108
3,030
2,937
2,859
2,859
1,014
1,014
974
953
869
869
nuk ka info
148
131
125
150
128
3.43%
3.50%
3%
3.8%
0.5%
2.7%
130
121
170
157
94
94
1.20%
2.9%
1.6%
1.6%
0.95%
1%
 
0%
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Kolonjë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
20,609
20,346
11,070
20,199
20,099
90,850
19,717
19,247
18,704
18,881
 
4,906
4,384
2,488
4,473
4,165
3,992
3,720
3,339
3,325
3,470
 
24%
22%
22%
22%
21%
4%
18.9%
17.35%
17.8%
18.4%
 
5,882
5,917
3,349
5,938
26,757
6,288
6,292
6,526
6,481
6,529
344
325
306
312
302
302
1,301
1,180
1,148
1,071
994
994
554
543
495
455
407
407
nuk ka info
268
271
304
190
164
10.87%
5.20%
12%
15.5%
2.2%
7.5%
124
122
120
130
117
117
2.50%
1.8%
2.7%
3.1%
2.93%
3.1%
 
0.19%
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.