EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve
Kthim tek harta e rretheve të Korçës

Klikoni mbi hartë në komunën e dëshiruar për të shfaqur treguesit përkatës.

Treguesit për njësinë administrative Hudenisht

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,477
7,608
5,990
7,678
7,777
7,841
7,867
7,905
7,868
7,844
 
2,363
2,246
1,883
2,331
2,286
2,324
2,195
2,093
2,150
2,065
 
32%
30%
31%
30%
29%
28%
26.48%
27.3%
26.3%
 
2,410
2,410
1,641
2,605
2,710
2,446
2,477
2,553
2,560
2,629
275
275
275
292
292
489
834
830
696
696
120
48
130
696
nuk ka info
560
531
537
544
524
53.54%
60.9%
83.1%
84.7%
46.9%
50
54
59
59
61
61
0.60%
2.4%
2.5%
2.6%
2.62%
2.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Propisht

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,615
6,518
4,785
6,520
6,508
6,504
6,465
6,350
6,171
6,118
 
2,150
1,951
1,491
2,006
1,924
1,940
1,836
1,728
1,734
1,682
 
33%
30%
31%
31%
30%
28%
27.21%
28.1%
27.5%
 
1,897
1,910
1,217
1,870
1,870
1,934
1,938
1,958
1,966
2,002
161
161
160
142
142
273
657
655
545
545
271
116
154
545
nuk ka info
490
490
510
477
387
100%
98.8%
91.4%
48.5%
51.5%
98
129
9
11
10
10
0%
6.6%
0.4%
0.6%
0.51%
0.5%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Velcan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,697
3,707
2,548
3,700
3,660
3,665
3,597
3,434
3,284
3,284
 
1,264
1,187
847
1,219
1,164
1,129
1,071
961
949
934
 
34%
32%
33%
33%
32%
30%
27.98%
28.9%
28.4%
 
1,040
1,050
643
1,065
1,094
1,141
1,137
1,111
1,077
1,098
125
125
123
116
116
140
369
366
311
311
148
56
311
nuk ka info
260
269
102
257
316
38.86%
44.7
42.5%
28.4%
83.0%
5
6
34
37
41
41
0%
0.5
2.8%
3.2%
3.63%
3.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Trabinje

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,423
3,174
2,481
3,155
3,262
3,244
3,229
3,190
3,098
3,330
 
1,040
691
792
712
681
676
630
633
645
879
 
30%
22%
32%
23%
21%
20%
19.84%
20.8%
26.4%
 
1,370
1,105
621
1,077
1,081
1,121
1,116
1,105
1,079
1,119
95
95
95
99
99
290
354
351
299
299
113
36
81
299
nuk ka info
367
373
290
240
260
18.68%
83%
63.4%
30
29
35
38
31
31
0%
4.2%
4.9%
5.6%
4.58%
4.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Pogradec

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
38,894
38,642
20,848
38,612
38,736
38,630
38,874
39,047
38,853
39,195
 
10,096
9,092
5,361
9,315
8,849
8,776
8,140
7,697
7,960
7,991
 
26%
24%
26%
24%
23%
21%
19.71%
20.5%
20.4%
 
12,030
12,050
6,056
12,050
12,050
12,011
12,252
13,225
13,306
13,508
958
958
955
941
941
2,775
2,775
2,765
2,488
2,488
1,619
803
1,742
2,488
nuk ka info
756
661
672
508
513
9.38%
13.5
12.2%
12.6%
8.2%
140
177
208
261
217
217
0%
1.9
2.2 %
2.9%
2.47%
2.7%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Buçimas

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
17,098
17,353
15,687
17,382
17,570
17,618
17,783
17,986
18,588
18,724
 
5,110
4,829
4,692
4,972
4,846
4,891
4,583
4,491
4,803
4,706
 
30%
28%
30%
29%
28%
26%
24.97%
25.8%
25.1%
 
4,785
4,940
4,224
4,940
4,940
5,106
5,161
5,326
5,578
5,771
533
533
530
582
582
1,906
1,906
1,900
1,952
1,952
272
106
253
1,952
nuk ka info
340
322
316
451
474
3.11%
3.9%
9.2%
15.3%
19.9%
75
92
99
146
146
146
0%
1.9%
2%
3%
2.98%
3.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Dardhas

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,401
3,481
2,182
3,475
3,530
3,528
3,570
3,555
3,470
3,551
 
1,024
968
624
1,003
970
981
919
856
874
929
 
30%
28%
29%
29%
27%
26%
24.08%
25.2%
26.2%
 
950
950
583
950
950
1,150
1,178
1,194
1,196
1,230
91
91
90
72
72
346
346
345
254
254
0
0
0
254
nuk ka info
348
348
348
380
346
48.15%
54.1%
55.7%
56.4%
50.9%
14
16
17
17
24
24
0%
1.7%
1.7%
1.8%
2.44%
2.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Cërravë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,745
9,790
7,009
9,812
9,816
9,820
9,854
9,769
9,623
9,654
 
3,001
2,803
2,059
2,877
2,752
2,747
2,576
2,397
2,430
2,391
 
31%
29%
29%
29%
28%
26%
24.54%
25.3%
24.8%
 
2,962
2,962
1,862
2,960
2,960
2,993
3,041
3,092
3,107
3,178
245
245
245
285
285
1,002
1202
1,200
592
592
396
177
444
592
nuk ka info
400
572
792
665
636
50.33%
19.1%
57.6%
45.7%
32.1%
30
30
50
59
50
50
0%
1.1%
1.7%
2.1%
1.82%
1.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Moglice

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
951
1,208
 
nuk ka info
282
 
nuk ka info
30%
 
 
480
480
236
480
480
361
 
0
0
0
0
152
136
135
149
0
0
103
nuk ka info
80
80
72
86
87
nuk ka info
 
16
13
13
13
10
10
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gore

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,055
4,300
1,565
4,254
4,223
4,195
4,148
4,028
3,742
3,726
 
1,016
1,148
404
1,169
1,112
1,102
1,031
980
938
905
 
25%
27%
26%
27%
26%
25%
24.33%
25.1%
24.3%
 
814
813
424
813
816
1,374
1,398
1,439
1,377
1,389
63
52
51
65
65
171
162
160
137
5
94
94
94
137
nuk ka info
25
89
67
95
91
14.66%
5.3%
16.9%
10.8%
13.0%
12
15
16
15
14
14
nuk ka info
1.3%
1.4%
1.3%
1.27%
1.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Pirg

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,767
9,961
7,652
9,955
10,006
9,960
10,023
10,019
9,996
10,048
 
2,997
2,861
2,269
2,933
2,858
2,885
2,716
2,636
2,713
2,656
 
31%
29%
30%
29%
29%
27%
26.31%
27.1%
26.4%
 
2,650
3,000
2,060
2,600
2,600
2,795
2,833
2,945
2,985
3,053
420
355
355
320
320
1,243
1,186
1,187
1,046
5
255
261
272
1,046
nuk ka info
950
850
851
851
125
32.11%
33.8%
34.4%
18.2%
50
49
50
50
50
50
nuk ka info
1.7%
1.7%
1.7%
1.73%
1.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Vreshtas

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,396
10,464
7,513
10,551
10,665
10,693
10,738
10,763
10,571
10,578
 
3,079
2,851
2,315
3,008
2,964
3,027
2,821
2,729
2,765
2,698
 
30%
27%
31%
29%
28%
26%
25.36%
26.2%
25.5%
 
2,645
2,663
2,044
2,663
2,665
2,849
2,903
3,020
3,034
3,078
247
239
240
268
268
1,057
1,041
1,040
882
149
232
218
208
882
nuk ka info
280
231
307
80
88
15.65%
19%
27.4%
12.5%
87
88
97
99
94
94
nuk ka info
3.1
3.2%
3.3%
3.1%
3.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Liqenas (Pustec)

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,316
5,187
3,290
5,175
5,190
5,189
5,174
5,200
5,179
5,186
 
1,054
1,001
662
1,030
980
978
907
852
883
874
 
20%
19%
20%
20%
19%
 
16.38%
17%
16.9%
 
1,420
1,421
1,024
1,421
1,425
1,487
1,492
1,519
1,523
1,552
94
78
77
88
88
210
207
205
147
127
50
55
27
147
nuk ka info
50
46
43
49
24
7.03%
15.9%
9.8%
3.4%
4
4
2
2
5
5
nuk ka info
0.4%
0.2%
0.2%
0.51%
0.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Lekas

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
392
1,208
 
nuk ka info
111
 
nuk ka info
28%
 
 
275
168
99
170
168
361
 
0
0
0
0
 
54
44
43
30
 
0
0
0
 
nuk ka info
19
19
20
14
 
nuk ka info
 
4
4
3
4
3
 
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Voskopoje

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,752
3,621
1,058
3,601
3,605
1,209
3,650
3,663
3,285
3,256
 
1,163
915
284
940
922
918
861
826
753
722
 
31%
25%
27%
26%
26%
24%
22.55%
22.9%
22.2%
 
650
672
292
675
674
362
1,094
1,107
1,017
1,015
40
38
38
44
44
144
129
128
99
28
0
0
0
99
nuk ka info
18
23
25
19
17
26.12%
36.8%
6.7%
11%
5.2%
5
5
5
5
3
3
nuk ka info
2.4%
2.2%
0.5%
0.32%
1.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Maliq

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,990
7,898
4,290
7,833
7,788
7,721
7,725
7,696
7,599
7,686
 
2,127
1,878
1,113
1,900
1,,765
1,747
1,615
1,511
1,566
1,575
 
27%
24%
26%
24%
23%
21%
19.63%
20.6%
20.5%
 
2,380
2,400
1,218
2,400
2400
2,359
2,396
2,568
2,555
2,612
148
161
160
27
27
705
668
667
492
28
298
300
288
492
nuk ka info
208
136
148
126
119
18.79%
40.4%
28.7%
26.9%
12.7%
22
20
23
26
20
20
nuk ka info
1.1%
1.2%
1.5%
1.14%
1.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Libonik

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
13,865
13,796
8,922
13,722
13,723
13,732
13,782
13,865
13,769
13,786
 
3,735
3,425
2,317
3,490
3,335
3,422
3,188
3,149
3,252
3,201
 
27%
25%
26%
25%
24%
23%
22.71%
23.6%
23.2%
 
3,152
3,580
2,514
3,580
3,580
3,825
3,876
4,004
4,053
4,159
148
215
215
279
279
958
945
944
814
4
0
0
0
814
nuk ka info
116
120
75
110
160
13.96%
9.5%
16.3%
22.2%
27.4%
39
39
39
38
20
20
nuk ka info
1.1%
1.1%
1.1%
0.58%
0.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Pojan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
17,172
17,082
10,864
16,980
17,094
17,110
17,168
17,174
16,989
16,981
 
4,570
4,207
2,688
4,276
4,082
4,160
3,868
3,832
3,935
3,846
 
27%
25%
25%
25%
24%
23%
22.31%
23.2%
22.6%
 
4,561
4,560
3,165
4,560
4,711
4,771
4,970
5,007
5,065
316
356
355
333
333
1,259
1,190
1,192
1,085
507
324
194
263
1085
nuk ka info
46
64
64
52
141
4.31%
2.2%
2.6%
2.6%
10.9%
80
91
71
71
27
27
nuk ka info
2.2%
1.7%
1.7%
0.64%
0.7%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Proger

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,104
6,022
3,988
6,029
6,037
6,033
6,050
6,001
5,943
5,967
 
1,510
1,409
918
1,461
1,423
1,452
1,369
1,307
1,343
1,327
 
25%
23%
23%
24%
24%
23%
21.78%
22.6%
22.2%
 
1,670
1,632
1,131
1,620
1,620
1,692
1,706
1,768
1,776
1,808
184
184
180
124
124
433
433
433
427
427
56
56
44
427
nuk ka info
32
31
31
25
23
4.04%
5.3%
1.6%
4.6%
3.4%
19
19
17
17
17
17
0%
1.3%
1.2%
1.2%
1.17%
1.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Voskop

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,024
6,029
3,832
6,047
6,051
6,037
6,027
5,999
5,886
5,869
 
1,625
1,557
1,007
1,618
1,572
1,568
1,482
1,370
1,377
1,347
 
27%
26%
26%
27%
26%
25%
22.84%
23,4%
23%
 
1,561
1,574
1,061
1,585
1,587
1,599
1,618
1,632
1,609
1,597
149
110
111
186
186
530
519
514
400
127
64
75
60
400
nuk ka info
15
13
13
8
17
2.85%
2.6%
19.6%
3%
2.4%
16
20
17
17
18
18
nuk ka info
1.3%
1.1%
1.1%
1.14%
1.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qender

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
13,944
13,953
9,022
13,939
13,947
13,910
13,988
14,055
14,095
14,066
 
3,633
3,457
2,275
3,549
3,432
3,434
3,231
3,137
3,166
3,166
 
26%
25%
25%
25%
25%
23%
22.32%
23.1%
22.5%
 
3,235
3,240
2,539
3,240
3,240
3,776
3,822
3,953
4,031
4,097
317
328
326
312
312
965
897
898
835
159
0
0
0
835
nuk ka info
71
138
117
88
34
2.61%
2%
0%
4.8%
2.7%
40
7
7
9
13
13
nuk ka info
0.2%
0%
0.3%
0.37%
0.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Korçë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
87,121
86,994
51,152
86,752
86,971
86,759
87,030
87,142
87,826
87,827
 
17,898
16,272
10,828
16,690
15,754
15,651
14,511
13,810
14,585
14,230
 
21%
19%
21%
19%
18%
17%
15.85%
16.6%
16.2%
 
29,977
29,977
14,935
29,980
29,980
28,298
28,760
29,534
29,921
30,184
1,498
1,615
1,610
1,599
1,599
5,705
6,005
6,001
5,500
507
3,669
4,567
4,249
5,500
nuk ka info
566
576
520
434
427
5.14%
6.2%
6%
6.4%
4.8%
60
66
95
128
128
128
0.90%
0.4%
0.6%
0.8%
0.81%
0.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Vithkuq

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,519
4,564
 
 
nuk ka info
344
 
 
nuk ka info
23%
 
 
730
733
434
720
720
1,232
 
25
25
25
30
30
130
119
119
99
4
0
0
0
99
nuk ka info
22
26
26
28
20
nuk ka info
 
17
13
11
9
8
8
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Mollaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,213
9,164
3,438
9,177
9,162
4,565
9,134
9,081
8,885
8,853
 
2,465
2,309
925
2,376
2,265
2,298
2,150
2,037
2,060
1,974
 
27%
25%
27%
26%
25%
24%
22.43%
23.2%
22.3%
 
1,408
1,421
974
1,426
1,428
1,231
2,467
2,522
2,504
2,543
126
135
135
117
117
452
428
425
385
15
82
81
81
385
nuk ka info
73
71
71
57
44
9.80%
10.4%
10%
8.6%
14.6%
14
14
15
16
15
15
nuk ka info
1.2%
1.1%
0.7%
0.65%
1.1%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Drenove

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,726
10,439
5,581
10,389
10,409
10,718
10,353
10,260
10,439
10,372
 
2,599
2,305
1,281
2,351
2,222
2,189
2,029
1,819
1,881
1,791
 
24%
22%
23%
23%
21%
20%
17.73%
18%
17.3%
 
3,066
3,200
1,495
3,100
3,100
3,459
3,136
3,204
3,398
3,401
146
143
140
156
156
967
547
545
468
15
0
0
0
468
nuk ka info
40
47
48
43
41
4.20%
5.9%
6.9%
8.4%
4.2%
18
18
15
15
15
15
nuk ka info
0.8%
0.6%
0.7%
0.68%
0.7%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Hocisht

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,208
7,089
4,461
7,053
7,046
7,010
7,000
6,931
6,812
6,849
 
1,887
1,637
1,016
1,675
1,614
1,625
1,519
1,459
1,476
1,475
 
26%
23%
23%
24%
23%
22%
21.05%
21.7%
21.5%
 
1,920
1,925
1,292
1,930
1,930
1,923
1,930
2,026
2,030
2,077
194
194
195
167
167
411
411
410
382
382
77
77
61
382
nuk ka info
8
7
8
5
2
1.23%
1.4%
1.3%
1.28%
0.6%
19
19
15
16
14
14
0%
1.2%
0.9%
1%
0.86%
0.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Bilisht

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,012
10,023
6,250
10,030
10,086
10,071
10,184
10,262
10,315
10,376
 
2,618
2,392
1,635
2,458
2,354
2,359
2,190
2,095
2,194
2,157
 
26%
24%
26%
25%
23%
22%
20.42%
21.3%
20.8%
 
2,916
2,930
1,810
2,930
2,930
3,008
3,061
3,288
3,342
3,403
228
228
230
226
226
1,053
1,053
1,050
1,049
1049
650
650
572
1049
nuk ka info
66
40
32
52
51
3.58%
6.7%
4.7%
7.7%
3.3%
29
27
29
31
17
17
0%
1.1%
1.2%
1.3%
0.72%
0.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qender-Bilisht

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,875
8,862
5,440
8,816
8,852
8,773
8,711
8,587
8,361
8,713
 
2,198
2,025
1,317
2,064
1,936
1,867
1,734
1,555
1,555
1,869
 
25%
23%
24%
23%
22%
20%
18.11%
18.6%
21.5%
 
2,361
2,400
1,519
2,400
2,400
2,479
2,489
2,609
2,615
2,682
193
193
193
172
172
497
497
495
397
397
0
0
0
397
nuk ka info
15
17
19
9
11
3.87%
1.5%
2.1
1.7%
1.3%
27
21
20
15
23
23
0%
1%
1
0.8%
1.23%
1.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Clirim

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
355
2,082
 
nuk ka info
88
 
nuk ka info
25%
 
190
201
106
200
200
630
 
0
0
0
0
0
27
20
17
5
5
0
0
0
5
nuk ka info
5
7
9
8
8
nuk ka info
 
2
3
4
5
5
5
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Mollas

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,234
4,213
1,520
4,183
4,176
2,083
4,160
4,074
3,963
3,961
 
1,062
990
359
1,008
960
962
919
844
841
823
 
25%
23%
24%
24%
23%
22%
20.72%
21.2%
20.8%
 
752
746
453
758
741
630
1,270
1,282
1,272
1,283
45
42
40
46
46
170
142
141
127
127
42
39
35
127
nuk ka info
28
32
45
25
0
7.60%
7.1%
7.7%
9.8%
0.0%
24
22
24
26
18
18
0.18%
2.5%
2.8%
2.7%
1.87%
2.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Miras

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,768
10,585
6,577
10,554
10,531
10,463
10,436
10,305
10,076
10,008
 
2,899
2,628
1,634
2,692
2,551
2,534
2,356
2,229
2,262
2,178
 
27%
25%
25%
26%
24%
23%
21.63%
22.4%
21.8%
 
2,650
2,682
1,787
2,720
2,735
2,930
2,959
3,033
3,053
3,105
235
235
235
226
226
714
714
713
604
604
231
231
192
604
nuk ka info
27
36
35
59
41
3.96%
2.2%
4.1%
3%
4.2%
36
36
89
78
23
23
0%
1.4%
3.3%
3.1%
0.9%
1%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Novosele

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
355
2,381
 
nuk ka info
65
 
 
nuk ka info
18%
 
 
205
205
103
215
215
704
 
22
21
20
18
18
19
25
25
28
28
0
0
0
28
nuk ka info
17
20
17
15
0
nuk ka info
0
4
5
4
4
4
4
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Ersekë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,734
6,997
3,746
6,938
6,890
6,805
6,750
7,330
7,159
7,266
 
1,139
1,403
912
1,423
1,307
1,215
1,095
1,109
1,115
1,230
 
24%
20%
24%
21%
19%
16%
15.13%
15.6%
16.9%
 
1,200
2,235
1,148
2,235
2,235
2,256
2,268
2,652
2,649
2,660
59
159
155
149
149
192
588
590
507
507
0
421
308
507
nuk ka info
74
74
78
60
65
7.79%
9.8%
10.7%
9.5%
35
41
41
46
44
44
nuk ka info
2.9%
2.9%
3.5%
3.62%
4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qender Erseke

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,734
4,807
2,673
4,823
4,804
2,382
4,723
4,569
4,390
4,474
 
1,139
1,054
549
1,078
1,004
962
907
803
784
851
 
24%
22%
21%
22%
21%
19%
17.57%
17.9%
19%
 
1,200
1,230
792
1,230
1,230
703
1,407
1,417
1,388
1,405
59
51
50
53
53
192
177
175
149
149
0
0
0
149
nuk ka info
21
37
45
36
40
7.79%
9.7%
10.7%
8.3%
7.2%
35
33
26
27
24
24
nuk ka info
3.6%
2.8%
2.7%
2.49%
3.1%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Barmash

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
480
1,393
 
nuk ka info
98
 
 
nuk ka info
20%
 
 
250
250
143
250
230
455
 
10
4
4
6
6
33
33
30
15
15
0
0
0
15
nuk ka info
12
10
12
12
12
nuk ka info
 
7
7
7
7
7
7
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Leskovik

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,436
4,329
1,525
4,255
4,229
1,394
4,084
3,274
3,192
3,180
 
1,047
937
417
964
894
853
799
583
585
566
 
24%
22%
27%
23%
21%
20%
17.81%
18.3%
17.8%
 
850
850
476
850
850
455
1,347
1,175
1,172
1,181
48
48
45
30
30
201
184
185
159
159
83
83
64
159
nuk ka info
101
81
90
30
35
nuk ka info
6.5%
36.3%
27.3%
7.9%
10
9
12
12
12
12
0.69%
1.9%
2.7%
1.3%
1.4%
2.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Leskovik

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
416
1,393
 
nuk ka info
0
 
nuk ka info
0%
 
 
200
200
128
200
200
455
 
0
0
0
0
0
14
11
9
4
4
0
0
0
4
nuk ka info
10
10
8
4
4
22.11%
 
2
2
2
3
3
3
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

- Për shkak të ndryshimeve të stafit në njësitë e institucioneve lokale, përgjigjshmëria e institucioneve është ajo që paraqitet në këtë material, gjë që krijon edhe mungesë në paraqitjen e të dhënave.
- Të dhënat e vitit 2015 janë duke u përpunuar për t’u hedhur së shpejti në hartë.
- Nga kontaktet e vazhdueshme me institucionet pergjegjese te arsimit, te dhenat e arsimit per vitin akademik 2014-2015 jane ende ne proces perpunimi nga keto institucione.

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Njësie administrative dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Njësie administrative, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.