EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë në rrethin përkatës për të shfaqur treguesit në rang rrethi.

Treguesit për rrethin Tepelenë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
38,708
38,469
19,606
38,318
38,210
19,913
37,709
37,050
36,097
36,003
 
10,474
9,388
5,106
9,616
9,195
8,997
8,378
7,755
7,803
7,733
 
27%
24%
26%
25%
24%
45%
22.2%
20.93%
21.6%
21.5%
 
10,563
10,777
5,517
10,949
5,266
11,637
11,758
12,156
12,121
12,252
nuk ka info
354
906
895
nuk ka info
2,600
2,587
2,476
nuk ka info
895
891
873
671
754
808
784
279
355
14%
14.04%
17%
15.1%
0.0%
6.99%
175
147
154
162
158
157
1.70%
2.3%
1.6%
1.8%
1.8%
1.9%
 
nuk ka info
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Përmet

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
33,613
33,316
16,727
33,239
33,102
42,350
32,744
32,302
31,636
31,534
 
8,169
7,434
3,865
7,621
7,266
7,094
6,614
6,225
6,256
6,171
 
24%
22%
23%
23%
22%
17%
20.2%
19.27%
19.8%
19.6%
 
9,367
9,187
5,084
9,187
12,996
10,577
10,754
11,154
11,150
11,244
nuk ka info
nuk ka info
470
468
nuk ka info
nuk ka info
1,892
1,804
nuk ka info
nuk ka info
917
752
468
467
480
475
375
370
11%
14.28%
13.9%
14.7%
0.0%
10.33%
77
83
99
107
119
118
0.90%
2.1%
1.3%
1.5%
1.7%
1.8%
 
nuk ka info
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Gjirokastër

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
84,430
82,659
35,843
82,328
82,512
37,816
82,384
82,360
81,740
81,792
 
17,669
15,866
7,648
16,271
15,564
15,500
14,355
13,515
13,829
13,587
 
21%
19%
21%
20%
19%
41%
17.4%
16.41%
16.9%
16.6%
 
22,339
22,696
10,292
24,274
4,439
23,981
24,265
25,261
25,576
26,045
nuk ka info
1,046
1,154
1,182
nuk ka info
3,991
3,851
3,832
nuk ka info
1,807
1,957
1,358
147
169
219
220
170
187
2%
2.00%
2%
2.2%
0.1%
3.07%
76
95
101
119
118
117
0.40%
2.2%
0.6%
0.8%
0.8%
0.8%
 
nuk ka info
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.