EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve
Kthim tek harta e rretheve të Gjirokastrës

Klikoni mbi hartë në komunën e dëshiruar për të shfaqur treguesit përkatës.

Treguesit për njësinë administrative Odrie

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
15,255
10,201
       
 
nuk ka info
4,201
3,300
       
 
nuk ka info
28%
32%
     
 
nuk ka info
2,500
2,715
       
nuk ka info
     
nuk ka info
     
nuk ka info
     
nuk ka info
0
       
nuk ka info
0
     
nuk ka info
24
     
0.60%
0.6%
     

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qender Libohove

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,388
15,255
10,201
       
 
1,725
4,201
3,300
       
 
23%
28%
32%
       
 
2,148
2,500
2,715
       
nuk ka info
       
nuk ka info
       
nuk ka info
       
20
0
       
4%
0
       
6
24
       
0.60%
0.6%
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Krahes

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,730
6,699
2,554
6,701
6,685
6,628
6,666
6,585,
6,377
6,367
 
1,953
1,777
731
1,825
1,771
1,762
1,656
1,583
1,589
1,539
 
29%
27%
29%
27%
26%
24.8%
24.04%
24.9%
24.2%
 
1,072
1,072
685
1,072
1,072
1,938
1,963
1,987
2,014
nuk ka info
nuk ka info
nuk ka info
55
61
41
41
0
0
25%
11%
20.3%
9.8%
0%
12
13
14
14
14
1%
1%
1.2%
0.8%
1.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qesarat

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1379
 
 
nuk ka info
357
 
 
nuk ka info
26%
 
 
732
733
375
530
550
 
nuk ka info
 
nuk ka info
 
nuk ka info
 
53
32
118
130
66
0
nuk ka info
 
7
5
8
8
8
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Lopes

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
723
 
nuk ka info
191
   
 
nuk ka info
26%
   
 
350
355
200
394
394
   
nuk ka info
   
nuk ka info
   
nuk ka info
   
29
20
30
30
0
0
nuk ka info
   
5
5
4
4
 
4
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Luftinje

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,442
5,510
1,734
5,498
5,402
5,305
5,271
5,015
4,758
4,735
 
1,578
1,468
473
1,516
1,426
1,373
1,290
1,180
1,161
1,144
 
29%
27%
27%
28%
26%
24.5%
23.53%
24.4%
24.2%
 
905
907
481
1,183
1,183
1,621
1,633
1,534
1,558
nuk ka info
nuk ka info
nuk ka info
114
68
85
85
43
43
20%
5 %
16.2%
7%
0%
21
21
21
21
16
1.50%
1.6 %
1.5%
1.5%
1.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Buz

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
737
 
nuk ka info
235
   
 
nuk ka info
32%
   
 
220
315
194
343
343
   
nuk ka info
   
nuk ka info
   
nuk ka info
   
83
100
100
80
0
 
nuk ka info
   
2
2
2
2
 
2
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Ballaban

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,219
2,215
1,047
2,220
2,215
2,156
2,192
2,111
2,014
2,002
 
nuk ka info
535
277
547
519
541
509
491
488
469
 
0%
24%
26%
25%
23%
23.2%
23.26%
24.2%
23.4%
 
766
766
288
766
766
742
757
718
718
nuk ka info
17
nuk ka info
93
nuk ka info
40
59
44
56
40
48
55
15%
24%
27.6%
21.7%
14.54%
7
5
8
10
9
1.20%
1%
1.5%
1.9%
1.8%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Fshat Memaliaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,721
7,093
2,647
2,713
2,716
2,703
2,735
2,712
2,647
2,631
 
755
1,407
604
689
646
645
603
569
570
559
 
28%
20%
23%
25%
24%
22%
20.98%
21.5%
21.2%
 
675
2,333
793
688
688
760
788
813
829
nuk ka info
nuk ka info
nuk ka info
39
121
92
92
92
92
10%
9%
15.9%
16.3%
69.12%
8
20
8
9
9
1.10%
1.4%
1.2%
1.4%
1.5%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Memaliaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,215
15,255
10,201
7,030
6,981
6,831
6,675
6,567
6,354
6,395
 
1,674
4,201
3,300
1,448
1,367
1,271
1,167
1,019
1,005
1,084
 
23%
28%
32%
21%
20%
17.5%
15.52%
15.8%
17%
 
2,330
2,500
2,715
2,338
2,338
2,369
2,375
2,495
2,500
nuk ka info
nuk ka info
nuk ka info
112
0
125
125
0
15
7%
0
9.3%
9.8%
0%
20
24
21
19
19
1.20%
0.6%
1.5%
1.4%
1.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Tepelenë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,297
8,125
4,342
8,073
8,078
7,996
7,944
7,856
7,731
7,672
 
2,057
1,783
1,098
1,806
1,732
1,680
1,527
1,383
1,418
1,376
 
25%
22%
25%
22%
21%
19.2%
17.6%
18.3%
17.9%
 
2,438
2,445
1,276
2,450
2,450
2,573
2,633
2,799
2,829
nuk ka info
nuk ka info
nuk ka info
124
210
154
154
0
127
16%
12%
15.6%
16.2%
0
52
49
51
55
55
2.50%
2.8%
2.8%
3.2%
3.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qender

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,248
8,313
3,179
8,303
8,348
8,353
8,418
8,315
8,230
8,203
 
1,010
2,280
828
2,332
2,253
2,266
2,135
2,021
2,060
2,031
 
24%
27%
26%
28%
27%
25.4%
24.31%
25%
24.8%
 
nuk ka info
1,330
863
1,339
1,339
2,376
2,366
2,493
2,522
nuk ka info
nuk ka info
nuk ka info
73
38
35
19
50
50
23%
7%
20.6%
6.6%
3.29%
9
20
20
25
25
1.10%
1.3%
0.4%
1.1%
1.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Suke

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,678
2,636
1,256
2,609
2,659
2,641
2,733
2,674
2,588
2,560
 
696
637
304
650
631
631
593
551
551
539
 
26%
24%
24%
25%
24%
21.7%
20.61%
21.3%
21.1%
 
710
711
372
711
711
871
913
904
896
nuk ka info
48
nuk ka info
132
nuk ka info
80
48
70
70
70
47
47
17%
43 %
40.4 %
40.1%
8.98%
11
13
13
13
13
1.60%
2 %
2 %
2.1%
2.2%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Dishnice

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,720
2,702
1,159
2,721
2,657
2,592
2,554
2,556
2,474
2,449
 
730
688
280
703
664
649
617
618
615
594
 
27%
25%
24%
26%
25%
24.2%
24.18%
24.9%
24.3%
 
698
698
332
698
698
810
815
848
848
nuk ka info
8
nuk ka info
57
nuk ka info
73
35
50
50
50
50
20%
11%
11.2 %
11.5%
47.01%
5
5
9
14
14
0.70%
0.7%
1.3 %
2.1%
2.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Këlcyrë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,054
5,039
2,651
5,077
5,108
5,070
5,088
5,089
5,072
5,067
 
1,273
1,153
648
1,214
1,185
1,163
1,080
1,041
1,067
1,067
 
25%
23%
24%
24%
23%
21.2%
20.46%
21%
21.1%
 
1,125
1,127
812
1,127
1,127
1,585
1,640
1,778
1,801
nuk ka info
94
nuk ka info
378
nuk ka info
166
89
89
100
100
85
81
12%
14%
15.2%
15.2%
0
9
9
9
9
20
0.70%
0.8%
0.7%
0.8%
1.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kurvelesh

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
705
 
nuk ka info
181
 
nuk ka info
26%
   
 
511
612
192
612
612
   
nuk ka info
   
nuk ka info
   
nuk ka info
   
30
26
28
28
28
28
nuk ka info
   
4
5
5
5
 
5
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Picar

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
937
 
nuk ka info
   
 
nuk ka info
   
 
511
258
0
   
nuk ka info
25
23
   
nuk ka info
105
82
   
nuk ka info
   
2
0
0
0
0
0
nuk ka info
0
   
8
8
9
10
 
10
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Cepo

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,693
6,702
1,727
6,635
6,610
6,553
6,542
6,457
6,267
6,224
 
1,700
1,574
342
1,605
1,518
1,492
1,378
1,308
1,302
1,239
 
25%
23%
20%
24%
23%
21.06%
20.26%
20.8%
19.9%
 
1,281
1,281
504
1,874
1,860
1,852
1,870
1,901
1,922
nuk ka info
26
26
nuk ka info
132
135
nuk ka info
61
53
19
12
20
11
28
31
2%
3%
1.7%
1.5%
0%
7
10
8
8
9
0.90%
1.1%
0.9%
0.5%
1.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Lunxheri

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,801
8,744
2,374
8,717
8,703
8,693
8,724
8,759
8,641
8,622
 
1,998
1,854
406
1,907
1,821
1,799
1,673
1,593
1,625
1,557
 
23%
21%
17%
22%
21%
19.2%
18.19%
18.8%
18.1%
 
2,340
2,337
735
2,351
2,341
2,343
2,357
2,404
2,451
nuk ka info
36
40
nuk ka info
178
168
nuk ka info
0
0
0
0
0
2
1%
0%
0.1%
0
0%
0
0
0
7
6
0.20%
0.2%
0.3%
0.4%
0.7%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Zagorie

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
411
   
 
564
43
   
 
nuk ka info
10%
   
 
nuk ka info
133
320
320
   
nuk ka info
0
0
   
nuk ka info
18
21
   
nuk ka info
   
0
0
0
0
0
0
nuk ka info
0
   
1
0
0
0
 
0
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qender Piskove

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,248
4,185
1,742
4,160
4,083
4,022
4,019
3,953
3,834
3,798
 
1,010
946
379
961
904
882
828
782
777
761
 
24%
23%
22%
23%
22%
20.6%
19.78%
20.3%
20%
 
nuk ka info
880
536
880
880
1,282
1,302
1,331
1,330
nuk ka info
68
nuk ka info
120
nuk ka info
47
73
70
70
86
59
23%
17%
21.2%
22.2%
9
12
12
12
11
1.10%
1.5%
1.4%
1.3%
1.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Frasher

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
387
 
nuk ka info
101
   
 
nuk ka info
26%
   
 
300
325
111
325
325
   
nuk ka info
0
   
nuk ka info
18
   
nuk ka info
   
23
20
9
9
14
11
nuk ka info
   
2
2
1
1
 
1
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Përmet

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,428
10,321
5,945
10,235
10,184
10,106
10,020
9,860
9,731
9,761
 
2,382
2,088
1,379
2,109
2,006
1,875
1,726
1,537
1,561
1,581
 
23%
20%
23%
21%
20%
17.2%
15.59%
16%
16.2%
 
3,408
3,183
1,816
3,183
3,183
3,469
3,506
3,725
3,765
nuk ka info
200
nuk ka info
857
nuk ka info
376
67
84
66
72
55
55
4%
7%
5.2%
6.1%
0%
23
28
31
26
22
1%
1.3%
1.5%
1.3%
1.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Petran

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,116
3,127
1,622
3,140
3,137
3,135
3,130
3,090
3,051
3,057
 
751
692
319
721
676
688
642
621
614
597
 
24%
22%
20%
23%
22%
20.5%
20.1%
20.1%
19.5%
 
909
921
506
921
921
933
930
948
973
nuk ka info
16
nuk ka info
40
nuk ka info
24
40
40
40
13
12
7%
9%
8.2%
8.7%
6.07%
2
3
6
6
9
0.30%
0.4%
0.8%
0.9%
1.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Gjirokastër

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
33,346
19,836
33,247
33,405
33,290
33,494
33,675
33,658
33,710
 
nuk ka info
6,457
4,561
6,638
6,418
6,541
6,071
5,872
6,118
6,021
 
nuk ka info
19%
23%
20%
19%
18.1%
17.44%
18.2%
17.9%
 
nuk ka info
10,066
5,639
10,068
10,068
10,295
10,473
11,293
11,539
nuk ka info
736
812
nuk ka info
2,583
2,531
nuk ka info
1,450
1,397
4
121
160
166
123
134
nuk ka info
3%
3%
3.3%
5.61%
3
42
45
52
52
nuk ka info
0.6%
0.7%
0.8%
0.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Lazarat

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,422
3,402
2,801
3,406
3,433
3,448
3,463
3,484
3,450
3,473
 
973
885
813
910
869
870
806
754
769
783
 
28%
26%
29%
27%
25%
23.3%
21.64%
22.3%
22.5%
 
771
773
732
773
773
811
865
922
952
nuk ka info
96
98
nuk ka info
361
324
nuk ka info
95
108
5
2
5
8
4
5
1%
1%
1.4%
1.9%
0.94%
7
8
10
10
9
0.70%
0.9%
1.1%
1.2%
1.1%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Antigone

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
998
 
nuk ka info
220
 
nuk ka info
22%
   
 
nuk ka info
285
471
471
   
nuk ka info
 
20
   
nuk ka info
88
85
   
nuk ka info
   
4
4
1
1
0
0
nuk ka info
   
3
3
5
5
 
5
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Libohovë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,388
7,218
3,256
7,188
7,200
7,156
7,142
7,087
6,970
7,078
 
1,725
1,565
513
1,600
1,531
1,478
1,378
1,241
1,229
1,319
 
23%
22%
16%
22%
21%
19.3%
17.51%
17.6%
18.6%
 
2,148
2,096
941
2,098
2,089
2,088
2,106
2,240
2,272
nuk ka info
89
91
nuk ka info
361
348
nuk ka info
121
128
20
29
29
29
15
15
4%
5%
4.9%
5%
7.03
6
7
8
8
14
0.60%
0.8%
1.8 %
0.5%
1%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Dropull Poshtem

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,833
9,549
2,100
9,524
9,524
9,526
9,499
9,442
9,369
9,333
 
1,787
1,618
288
1,655
1,548
1,495
1,369
1,239
1,254
1,195
 
18%
17%
14%
17%
16%
14.4%
13.12%
13.4%
12.8%
 
2,480
2,480
618
2,649
2,649
2,660
2,651
2,760
2,793
nuk ka info
10
43
nuk ka info
97
84
nuk ka info
33
37
2
1
2
3
0
0
0%
0%
0.4%
0.5%
0
6
6
6
9
6
0.30%
0.4%
0.4%
0.6%
0.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Pogon

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,320
3,124
432
3,117
3,123
3,120
3,116
3,087
3,062
3,047
 
470
439
24
454
422
433
402
355
356
332
 
14%
14%
6%
15%
14%
12.9%
11.5%
11.6%
10.9%
 
655
655
142
660
660
914
915
934
957
nuk ka info
0
0
nuk ka info
10
7
nuk ka info
0
0
0
0
0
0
0%
0%
0
0
0%
0
0
0
0
2
0%
0%
0
0
0.5%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Carcove

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,150
3,091
918
3,077
3,059
3,031
3,008
2,969
2,872
2,840
 
763
695
178
716
681
665
619
584
583
563
 
24%
22%
19%
23%
22%
20.6%
19.67%
20.3%
19.8%
 
573
576
311
576
576
885
891
898
913
nuk ka info
0
nuk ka info
94
nuk ka info
13
15
19
8
4
4
3%
3%
3%
2.4%
0%
9
7
10
16
19
1.20%
0.9%
1.4%
2.3%
3.1%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Dropull Siperm

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,098
10,574
971
10,494
10,514
10,482
10,404
10,369
10,323
10,305
 
1,616
1,474
86
1,502
1,437
1,392
1,278
1,153
1,176
1,141
 
15%
14%
9%
14%
14%
12.3%
11.12%
11.4%
11.1%
 
3,070
3,008
305
3,010
0
3,018
3,028
3,122
3,159
nuk ka info
6
1
nuk ka info
58
53
nuk ka info
47
52
0
0
2
2
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
5
6
4
4
4
0.30%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

- Për shkak të ndryshimeve të stafit në njësitë e institucioneve lokale, përgjigjshmëria e institucioneve është ajo që paraqitet në këtë material, gjë që krijon edhe mungesë në paraqitjen e të dhënave.
- Të dhënat e vitit 2015 janë duke u përpunuar për t’u hedhur së shpejti në hartë.
- Nga kontaktet e vazhdueshme me institucionet përgjegjëse të arsimit, të dhënat e arsimit për vitin akademik 2014-2015 jane ende në proces përpunimi nga këto institucione.

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Njësie administrative dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Njësie administrative, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.