EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë për të marrë informacionin në nivel Qarku.

Legjenda:
- NE - Ndihma Ekonomike
- PAK - Persona me Aftesi te Kufizuar

Të dhënat në nivel kombëtar

Treguesit  
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
374
374
374
374
     
 
36
36
36
36
     
 
4,271,396
4,281,845
4,293,856
4,323,599
4,214,808
4,243,602
4,430,415
4,455,772
4,503,781
 
2,831,741
2,800,138
 
 
1,190,538
1,083,705
1,119,376
1,079,973
1,098,804
1,027,417
1,001,034
1,043,059
1,050,731
 
793,359
 
 
28 %
25%
26%
25%
26%
24%
22.59%
23.4%
23.3%
 
28%
   
 
1,080,362
1,018,881
1,005,165
1,215,064
1,308,206
1,353,024
1,384,551
1,415,152
 
1,029,101
748,053
     
46,621
80,488
81,865
81,448
     
247,453
403,704
390,837
377,074
     
76,600
133,002
154,425
151,937
     
69,152
58,085
43,712
59,668
32,552
34,002
34,002
11.78 %
15%
15.60%
15.50%
4.30%
9.14%
9.14%
44.90 %
       
1.20 %
 
220
99
86
86
499
223
 
359
76
79
79
5,246
243
 
3,139
 
14,564
8,301
 
17,901
17,991
17,745
17,745
17,698
17,147
 
1.50 %
1.7%
1.60%
1.60%
1.61%
1.67%
 
 
18.70 %
     
 
15.80 %
     
 
0.688
     
 
11.20 %
     
187
184
196
203
238
281
204
52
250
275
333
244
740
2,707
3,762
147
84
126
152
78
81
108
67
4
7
87
154
120
128
133
195
167
142
52
31
40
43
35
100
55
7
13
18
14
8
14
6
0
0
0
0
0
0
0
26
127
156
161
93
212
122
38
9
33
92
79
85
75

 

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim 1:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Bazuar në të dhënat paraprake të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 2011, rezulton se popullsia e Shqipërisë është 2,831,741 banorë dhe kjo është popullsi rezidente ne vend. Ndërkohë nga burimi i Ministrisë së Brendshme (Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile), numri i popullsisë së regjistruar në vend (sipas regjistrave të gjendjes civile), për vitin 2010 është 4,271,396.
Duke qenë se raporti paraprak i CENSUS, ofron vetëm numrin në total të popullatës rezidente në vend, dhe nuk jepen informacione në lidhje me ndarjen në grupmosha të popullatës në vend, jemi të detyruar që raportet që ne ndërtojmë ti bazojmë në numrin e popullatës të përcjellë nga Ministria e Brendshme.

 

Burimi i të dhënave
* Kolpeja, Vilma(2011), Matja e Mirëqënies së fëmijëve në Shqipëri, duke përdorur vrojtimet MICS dhe ADHS, Tirana
** Centre for Economic and Social Studies(2011), Mapping Roma Children in Albania, Tirana
*** UNICEF-Albania(2011), Varfëria e fëmijëve në Shqipëri, Tirana, Autor: A.Ceni

Shënim 2:

- Për shkak të ndryshimeve të stafit në njësitë e institucioneve lokale, përgjigjshmëria e institucioneve është ajo që paraqitet në këtë material, gjë që krijon edhe mungesë në paraqitjen e të dhënave.
- Të dhënat e vitit 2015 janë duke u përpunuar për t’u hedhur së shpejti në hartë.
- Nga kontaktet e vazhdueshme me institucionet pergjegjese te arsimit, te dhenat e arsimit per vitin akademik 2014-2015 jane ende ne proces perpunimi nga keto institucione.

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.