EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë në rrethin përkatës për të shfaqur treguesit në rang rrethi.

Treguesit për rrethin Lushnjë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
177,724
178,692
117,913
179,256
180,240
82,268
182,017
183,547
183,786
185,462
 
49,198
44,754
32,253
46,323
44,701
45,067
42,020
40,840
42,510
42,833
 
28%
25%
27%
26%
25%
55%
23.1%
22.25%
23.1%
23.1%
 
44,416
45,217
33,010
45,539
59,423
49,010
49,931
51,468
52,325
53,244
nuk ka info
nuk ka info
3,919
4,003
3,942
nuk ka info
nuk ka info
15,477
14,771
13,381
nuk ka info
nuk ka info
6,309
5,358
4,794
860
813
844
841
561
145
5.03%
4.13%
3.73%
4.24%
2.14%
726
735
768
756
722
722
1.50%
2.8%
1.7%
1.7%
1.6%
1.71%
 
nuk ka info
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Fier

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
267,058
266,669
165,356
267,205
269,596
272,598
275,442
276,922
280,618
 
73,021
65,158
45,535
67,295
65,300
61,733
59,818
62,160
63,529
 
27%
24%
28%
25%
24%
22.6%
21.72%
22.4%
22.6%
 
82,310
66,907
47,197
66,981
5,901
75,122
76,972
81,208
83,518
85,561
nuk ka info
4,214
4,591
4,707
4,971
4,976
nuk ka info
23,427
22,641
21,953
21,233
20,112
nuk ka info
8,187
8,470
7,263
7,822
7,269
1,395
851
908
857
763
514
3.53%
3.45%
3.54%
3.63%
1.29%
1,492
1,501
1,292
1,196
1025
1,025
2%
1.2%
1.9%
1.8%
1.54%
1.66%
 
nuk ka info
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Mallakastër

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
42,839
42,969
27,062
42,996
43,154
32,753
43,109
42,803
41,569
41,378
 
13,111
12,099
8,138
12,474
12,081
12,109
11,352
10,774
10,842
10,533
 
31%
28%
30%
29%
28%
37%
26.3%
25.17%
26.1%
25.5%
 
10,785
10,867
7,398
10,934
27,655
11,440
11,673
11,898
11,828
12,039
794
783
854
900
917
872
4,364
nuk ka info
3,978
3,788
3,614
3,429
nuk ka info
1,311
1,094
1,117
841
920
634
389
636
658
284
121
12.47%
19.02%
15.22%
13.05%
7.79%
224
201
193
195
182
182
2.20%
1.1%
1.5%
1.6%
1.53%
1.6%
 
9%
0.13%
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.