EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve
Kthim tek harta e rretheve të Fierit

Klikoni mbi hartë në komunën e dëshiruar për të shfaqur treguesit përkatës.

Treguesit për njësinë administrative Cakran

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
16,317
16,494
11,722
16,543
16,627
16,680
16,848
16,942
16,761
16,840
 
5,137
4,787
3,600
4,972
4,831
4,947
4,639
4,511
4,612
4,576
 
31%
29%
31%
30%
29%
27.5%
26.63%
27.5%
27.2%
 
16,400
4,230
3,229
4,230
4,230
3,814
3,914
4,146
4,212
4,309
nuk ka info
232
326
345
nuk ka info
1,743
1,516
1,408
nuk ka info
345
433
418
14
13
20
0
10
18
0.83%
1.65%
1.55 %
0.03%
1.74
52
53
2
2
2
2
1%
1.1%
0
0
0.04%
0.04%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Dermenas

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
12,369
12,420
7,788
12,423
12,566
12,529
12,661
12,797
12,647
12,984
 
3,636
3,330
2,309
3,437
3,302
3,323
3,111
2,959
2,998
3,200
 
29%
27%
30%
28%
26%
24.6%
23.12%
23.6%
24.6%
 
2,983
1,820
2,121
1,820
1,820
3,358
3,470
3,656
3,702
3,775
nuk ka info
268
268
228
nuk ka info
1,135
926
819
nuk ka info
85
82
70
40
64
64
64
0
2.82%
3.93%
4.02%
4.16%
0
77
77
46
46
46
46
2.1%
2.3%
1%
1.4%
1.38%
1.47%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Fier

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
16,317
84,638
55,845
84,781
86,115
86,674
87,431
88,942
90,854
92,551
 
5,137
16,588
13,930
17,180
16,947
17,358
16,056
15,732
16,915
17,857
 
31%
20%
25%
20%
20%
18.4%
17.69%
18.6%
19.3%
 
16,400
21,678
16,521
21,678
23,140
36,747
27,530
29,269
30,324
31,110
nuk ka info
1,282
1,542
1,693
nuk ka info
7,686
7,534
7,331
nuk ka info
4,799
4,484
4,139
14
327
281
289
269
207
0.83%
2.63%
2.08 %
2.08%
1.8%
52
388
321
317
246
246
1%
2.3%
0
1.9%
1.41%
1.53%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Frakull

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,346
10,459
6,820
10,473
10,507
10,530
10,669
10,777
10,780
10,841
 
3,235
2,994
2,033
3,087
2,978
3,035
2,836
2,779
2,870
2,857
 
31%
29%
30%
29%
28%
26.6%
25.79%
26.6%
26.4%
 
2,471
2,471
1,897
2,587
2,587
2,595
2,651
2,734
2,764
2,839
nuk ka info
187
241
211
nuk ka info
969
869
842
nuk ka info
150
166
126
12
12
12
14
0
1.18%
1.44%
2.01 %
2.13%
0
30
58
50
50
48
48
0.9%
1.9%
1.3%
1.7%
1.58%
1.69%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Ruzhdie

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,289
3,301
2,326
3,309
3,299
3,319
3,350
3,300
3,239
3.266
 
1,074
1,015
754
1,050
1,014
1,036
986
923
921
915
 
33%
31%
32%
32%
31%
29.4%
27.97%
28.4%
28%
 
755
755
648
755
849
855
873
905
918
940
nuk ka info
38
79
131
nuk ka info
299
249
684
nuk ka info
0
0
0
72
0
61
61
86
27
8.17%
0
25.67%
25.44%
15.51%
35
27
35
34
14
14
3.2%
2.7%
1.9%
3.4%
1.35%
1.41%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kuman

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,263
8,306
5,611
8,330
8,358
8,385
8,506
8,603
8,519
8,627
 
2,622
2,418
1,729
2,478
2,379
2,412
2,246
2,145
2,191
2,217
 
32%
29%
31%
30%
28%
26.4%
24.93%
25.7%
25.7%
 
1,920
1,920
1,520
1,920
1,920
2,145
2,214
2,338
2,393
2,438
nuk ka info
112
127
80
nuk ka info
808
721
431
nuk ka info
0
0
82
9
9
9
9
9
3
0.76%
0.74%
0.7 %
0.73%
0.7%
69
68
68
68
68
68
2.6%
2.8%
1.6 %
2.9%
2.81%
3.02%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kurjan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,298
5,345
3,618
5,314
5,326
5,329
5,344
5,409
5,318
5,377
 
1,647
1,504
1,129
1,531
1,481
1,501
1,400
1,363
1,391
1,419
 
31%
28%
31%
29%
28%
26.2%
25.2%
26.2%
26.4%
 
1,321
1,362
973
1,320
1,320
1,383
1,408
1,457
1,472
1,504
96
96
82
230
608
582
466
884
nuk ka info
94
64
113
67
40
84
36
0
4.63%
14.53%
8.09%
12.81%
0
72
63
68
58
58
58
4.4%
4.2%
3.3 %
3.9%
3.86%
4.14%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Levan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
17,239
17,360
8,159
17,453
17,547
17,529
17,656
17,865
17,899
18,060
 
5,230
4,826
2,307
4,989
4,789
4,840
4,536
4,454
4,609
4,613
 
30%
28%
28%
29%
27%
25.7%
24.93%
25.8%
25.5%
 
4,420
4,420
2,356
4,420
4,420
4,374
4,459
4,643
4,783
4,932
nuk ka info
208
229
138
nuk ka info
1,157
965
487
nuk ka info
178
131
237
1
1
6
6
13
0
0.07%
0.12%
0.34%
0
0
120
125
125
0
0
0
2.3%
2.6%
2.7%
0
0
0

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Libofshe

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,176
10,309
6,149
10,320
10,354
10,376
10,420
10,451
10,369
10,358
 
2,568
2,403
1,458
2,496
2,385
2,411
2,257
2,185
2,240
2,201
 
25%
23%
24%
24%
23%
21.7%
20.91%
21.6%
21.2%
 
2,575
2,575
1,858
2,575
2,575
2,735
2,762
2,884
2,907
2,965
nuk ka info
138
137
234
nuk ka info
682
539
900
nuk ka info
318
252
158
6
0
2
3
0
8
0.42%
0
0.16%
0.32%
0
36
28
22
46
7
7
1.4%
1.2%
4.4%
1.9%
0.29%
0.31%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Mbrostar

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,262
10,388
7,460
10,437
10,490
10,512
10,600
10,744
10,730
10,833
 
3,151
2,913
2,361
3,006
2,914
2,923
2,741
2,655
2,747
2,762
 
31%
28%
32%
29%
28%
25.9%
24.71%
25.6%
25.5%
 
2,529
2,529
2,044
2,529
2,529
2,646
2,714
2,925
2,981
3,042
nuk ka info
245
242
498
nuk ka info
1,091
970
1,829
nuk ka info
175
155
558
0
0
0
5
4
1
0
0
0
0.06%
0.3%
71
76
44
46
53
53
2.2%
2.6%
2.5%
1.6%
1.81%
1.93%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Patos

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
31,550
30,986
15,397
30,946
31,121
31,016
31,079
30,878
31,019
31,426
 
8,426
7,203
4,073
7,415
7,137
7,075
6,520
6,162
6,293
6,287
 
27%
23%
26%
24%
23%
21.0%
19.96%
20.3%
20%
 
9,236
9,200
4,423
9,200
9,250
9,313
9,467
9,836
10,312
10,690
nuk ka info
464
491
209
nuk ka info
2,214
1,958
873
nuk ka info
694
550
0
545
175
175
180
171
183
8.71%
11.77%
11.77%
12.32%
0
212
209
218
224
220
220
2.5%
2.9%
0.9%
3.1%
6.91%
3.37%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Portez

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,162
11,223
8,259
11,300
11,311
11,347
11,459
11,632
11,748
11,753
 
3,343
3,107
2,403
3,212
3,113
3,183
3,007
2,986
3,105
3,026
 
30%
28%
29%
28%
28%
26.2%
25.67%
26.4%
25.7%
 
2,227
2,235
2,326
2,235
2,235
2,767
2,836
2,963
3,037
3,106
105
137
262
209
965
972
943
713
nuk ka info
0
0
411
50
31
19
25
35
18
3.65%
0.93%
0.87%
0
0
43
43
17
27
27
27
1.3%
1.4%
1.5%
0.9%
0.84%
0.89%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qender

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
12,008
6,253
12,184
12,289
12,318
12,492
12,689
12,720
12,749
 
3,671
2,548
1,918
3,462
3,351
3,429
3,212
3,154
3,276
3,185
 
31%
31%
28%
27%
25.7%
24.86%
25.8%
25%
 
2,916
2,238
1,708
3,040
3,040
3,243
3,332
3,503
3,545
3,614
nuk ka info
250
180
nuk ka info
756
768
nuk ka info
471
616
107
185
81
91
58
24
4.48%
61.09%
4.45 %
6.09%
2.57%
67
59
63
64
50
50
1.80%
2.3%
2.9%
1.9%
1.45%
1.55%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Roskovec

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,501
8,468
4,975
8,482
8,646
8,622
8,778
8,919
8,859
9,154
 
2,388
2,067
1,413
2,128
2,102
2,121
1,982
1,877
1,924
2,182
 
28%
24%
28%
25%
24%
22.6%
21.04%
21.7%
23.8%
 
2,533
2,600
1,457
2,600
2,600
2,631
2,691
2,869
2,923
2,918
nuk ka info
159
177
68
nuk ka info
877
805
235
nuk ka info
637
658
0
60
62
60
32
76
25
7.10%
8.4%
7.76%
7.97%
3.97%
37
39
24
21
21
21
1.50%
1.9%
0.5%
1%
0.99%
1.05%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Strume

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,028
9,058
7,538
9,054
9,133
9,169
9,255
9,345
9,345
9,559
 
2,968
2,694
2,417
2,756
2,633
2,643
2,468
2,347
2,412
2,529
 
33%
30%
32%
30%
29%
26.7%
25.12%
25.8%
26.5%
 
2,250
2,250
1,969
2,250
2,250
2,269
2,353
2,487
2,552
2,612
nuk ka info
179
221
196
nuk ka info
1,121
981
947
nuk ka info
0
0
0
19
22
22
24
24
0
1.50%
1.89%
2.15%
2.41%
2.66%
96
98
98
98
98
98
3.20%
3.6%
1.8%
3.7%
3.7%
3.97%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Topoje

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,558
7,562
4,246
7,580
7,594
7,599
7,571
7,537
7,453
7,579
 
1,928
1,776
979
1,844
1,759
1,754
1,644
1,528
1,530
1,609
 
26%
23%
23%
24%
23%
21.7%
20.27%
20.5%
21.2%
 
1,869
1,869
1,247
1,869
1,869
2,081
2,088
2,275
2,304
2,342
112
113
102
129
535
510
411
378
nuk ka info
197
141
135
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
43
33
34
37
34
34
2.20%
1.9%
1.1%
2.1%
1.93%
2.06%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Zharez

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,193
8,250
5,236
8,276
8,313
8,372
8,479
8,612
8,631
8,661
 
2,369
2,187
1,454
2,252
2,185
2,235
2,092
2,058
2,126
2,094
 
29%
27%
28%
27%
26%
24.7%
23.9%
24.6%
24.2%
 
1,953
1,953
1,411
1,953
1,953
2,166
2,210
2,318
2,389
2,425
139
143
147
197
789
728
624
583
nuk ka info
270
235
206
8
10
12
12
8
0.77%
1.18%
1.43%
1.43%
1.36%
57
57
57
58
33
33
2.40%
2.6%
3.6 %
2.7%
1.47%
1.57%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Alikaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,130
6,133
4,319
6,168
6,199
6,222
6,266
6,317
6,342
6,358
 
1,776
1,576
1,212
1,645
1,576
1,584
1,473
1,446
1,514
1,490
 
29%
26%
28%
27%
25%
23.5%
22.89%
23.9%
23.4%
 
1,471
2,100
1,223
2,100
2,100
1,481
1,517
1,551
1,571
1,603
nuk ka info
125
606
435
nuk ka info
142
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
15
20
24
19
19
19
0.90%
1.3%
1.8%
1.2%
1.19%
1.28%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Ballagat

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,554
3,593
2,461
3,593
3,629
3,645
3,704
3,719
3,725
3,837
 
1,026
942
666
979
950
990
920
901
926
995
 
29%
26%
27%
27%
26%
24.8%
24.23%
24.9%
25.9%
 
885
900
684
900
900
939
950
972
1,016
1,052
nuk ka info
97
nuk ka info
282
nuk ka info
93
5
3
4
5
1
0
1.71%
3.8%
0.41%
1.22%
0.41%
26
21
8
10
10
10
2.50%
2.2%
2.5%
1.1%
1.01%
1.08%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Bubullime

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,062
7,111
5,548
7,131
7,157
7,149
7,171
7,183
7,179
7,206
 
1,857
1,697
1,457
1,754
1,698
1,669
1,547
1,454
1,518
1,495
 
26%
24%
26%
25%
24%
21.6%
20.24%
21.1%
20.7%
 
1,686
1,686
1,591
1,686
1,686
1,910
1,944
2,003
2,056
2,086
145
166
635
486
nuk ka info
194
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
20
18
18
15
17
17
1.10%
1%
1.5%
0.9%
1.01%
1.09%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Divjakë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
13,508
13,643
8,445
13,714
13,809
13,857
14,038
14,209
14,263
14,398
 
3,747
3,429
2,277
3,549
3,453
3,536
3,310
3,208
3,345
3,310
 
28%
25%
27%
26%
25%
23.6%
22.58%
23.5%
23%
 
2,177
2,177
2,339
2,177
3,640
3,843
3,898
4,028
4,100
4,165
nuk ka info
288
nuk ka info
1,045
nuk ka info
455
16
4
12
10
0
12
0.98%
1.52%
1.74%
1.78%
0
39
42
33
8
36
36
1%
1.2%
0.8%
0.2%
1.01%
1.08%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Dushk

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,185
11,285
7,872
11,376
11,528
11,555
11,728
12,005
12,089
12,226
 
3,372
3,124
2,401
3,249
3,188
3,248
3,033
3,069
3,210
3,247
 
30%
28%
31%
29%
28%
25.9%
25.56%
26.6%
26.6%
 
2,784
2,784
2,027
2,784
2,784
2,972
3,016
3,081
3,135
3,202
nuk ka info
246
nuk ka info
902
nuk ka info
186
5
5
3
20
13
2
0.42%
1.35%
0.58%
4.65%
4.21%
23
29
26
26
26
26
0.70%
0.9%
1 %
0.8%
0.8%
0.85%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Fiershegan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
9,218
9,312
7,023
9,349
9,375
9,442
9,545
9,666
9,737
9,804
 
2,737
2,554
1,980
2,631
2,516
2,558
2,398
2,357
2,463
2,449
 
30%
27%
28%
28%
27%
25.1%
24.38%
25.3%
25%
 
2,615
2,868
1,948
2,868
2,868
2,294
2,340
2,395
2,427
2,486
nuk ka info
188
nuk ka info
765
nuk ka info
213
0
1
3
4
6
22
0%
0.7%
0.69%
0.7%
0.45%
41
44
47
47
33
33
1.50%
1.7%
0.9%
1.9%
1.29%
1.37%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Golem

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,517
7,625
5,243
7,673
7,723
7,735
7,837
7,876
7,857
7,863
 
2,236
2,057
1,502
2,123
2,075
2,130
1,983
1,905
1,989
1,963
 
30%
27%
29%
28%
27%
25.3%
24.19%
25.3%
25%
 
1,708
1,860
1,426
1,860
1,860
1,956
1,995
2,018
2,053
2,081
130
218
548
587
nuk ka info
0
34
40
83
49
43
7.13%
9.24%
8.31 %
6.13%
6.19%
26
25
27
28
28
28
1.20%
1.2%
0.8 %
1.3%
1.31%
1.41%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Grabian

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,279
6,362
3,638
6,331
6,401
6,420
6,466
6,504
6,468
6,528
 
2,047
1,910
1,206
1,952
1,887
1,868
1,723
1,683
1,734
1,740
 
33%
30%
33%
31%
29%
26.6%
25.88%
26.8%
26.7%
 
2,205
2,205
949
2,205
2,205
1,677
1,733
1,771
1,792
1,842
nuk ka info
97
nuk ka info
446
nuk ka info
118
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
54
49
33
28
27
27
2.60%
2.6%
1.8%
1.5%
1.44%
1.56%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gradishte

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,591
10,662
7,521
10,681
10,712
10,707
10,816
10,857
10,853
10,903
 
2,898
2,630
1,997
2,708
2,607
2,639
2,447
2,379
2,477
2,473
 
27%
25%
27%
25%
24%
22.6%
21.91%
22.8%
22.7%
 
2,720
2,720
2,153
2,720
2,720
2,907
2,965
3,025
3,093
3,126
120
214
990
788
nuk ka info
273
8
4
6
9
0
0
0.71%
0.42%
0.73 %
1.82%
0
25
27
51
51
51
51
0.90%
1%
1.3 %
2%
1.93%
2.08%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Hyzgjokaj

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,508
3,547
2,603
3,563
3,582
3,571
3,538
3,528
3,517
3,659
 
1,138
1,046
827
1,080
1,037
1,010
961
903
915
1,014
 
32%
29%
32%
30%
29%
27.2%
25.6%
26%
27.7%
 
874
906
705
910
982
899
911
932
968
991
nuk ka info
99
nuk ka info
373
nuk ka info
102
11
14
8
14
7
3.92%
8.36%
4.76 %
5.74%
0
23
23
23
30
0
0
2%
2.2%
1.7%
2.9%
0
0

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Karbunare

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,464
5,516
4,193
5,552
5,570
5,583
5,633
5,638
5,649
5,660
 
1,707
1,573
1,204
1,637
1,579
1,594
1,501
1,439
1,495
1,461
 
31%
29%
29%
29%
28%
26.6%
25.52%
26.5%
25.8%
 
1,386
1,406
1,138
1,406
1,406
1,400
1,417
1,436
1,452
1,464
nuk ka info
113
nuk ka info
466
nuk ka info
0
60
8
9
12
0
7.60%
1.01%
2.38%
1.95%
0
15
13
14
26
26
26
0.90%
0.8%
1.9%
1.6%
1.63%
1.73%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kolonje

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,336
8,391
5,728
8,377
8,411
8,425
8,506
8,523
8,483
8,485
 
2,226
2,060
1,491
2,114
2,043
2,082
1,947
1,881
1,932
1,919
 
27%
25%
26%
25%
24%
22.9%
22.07%
22.8%
22.6%
 
2,100
2,100
1,685
2,100
2,100
2,312
2,357
2,405
2,416
2,443
109
186
466
623
nuk ka info
232
6
4
7
7
0
2
0.66%
0.48%
0.36%
0.37%
0
34
31
35
34
35
35
1.50%
1.5%
2.1%
1.7%
1.68%
1.79%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Krutje

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
10,156
10,209
7,564
10,202
10,215
10,241
10,251
10,325
10,329
10,334
 
2,712
2,458
1,959
2,527
2,407
2,409
2,245
2,182
2,275
2,231
 
27%
24%
26%
25%
24%
21.9%
21.13%
22%
21.6%
 
2,500
2,500
2,098
2,500
2,500
2,505
2,539
2,569
2,576
2,586
nuk ka info
246
nuk ka info
725
nuk ka info
267
14
16
17
17
0
1.80%
1.05%
1.2%
1.22%
0
39
40
41
44
44
44
1.40%
1.6%
0.9%
1.8%
1.82%
1.95%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Lushnjë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
53,544
53,507
31,105
53,554
53,704
53,739
54,020
54,399
54,290
54,884
 
13,128
11,708
7,508
12,064
11,481
11,477
10,640
10,131
10,567
10,811
 
25%
22%
24%
23%
21%
19.7%
18.62%
19.5%
19.7%
 
15,169
15,169
9,125
15,169
15,169
16,540
16,850
17,576
17,783
18,094
nuk ka info
1,147
nuk ka info
3,605
nuk ka info
2,138
638
652
620
625
488
14.13%
10.52%
9.78 %
10.34%
5.87%
288
302
340
342
322
322
2.20%
2.6%
1.7 %
3%
2.8%
3.02%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Rremas

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,475
6,541
4,449
6,559
6,608
6,643
6,671
6,695
6,741
6,778
 
1,947
1,789
1,266
1,845
1,804
1,782
1,691
1,666
1,732
1,732
 
30%
27%
28%
28%
27%
25.3%
24.88%
25.7%
25.6%
 
1,636
1,336
1,204
1,654
1,654
1,736
1,762
1,828
1,874
1,901
189
159
1,209
482
nuk ka info
18
62
62
70
66
0
6.55%
7.59%
7.18 %
9.53%
0
34
26
24
24
24
24
1.80%
1.5%
1.6 %
1.3%
1.34%
1.41%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Terbuf

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
15,197
15,255
10,201
15,433
15,617
15,687
15,827
16,103
16,264
16,539
 
4,644
4,201
3,300
4,466
4,400
4,491
4,201
4,236
4,418
4,503
 
31%
28%
32%
29%
28%
26.5%
26.31%
27.2%
27.2%
 
2,500
2,500
2,715
2,500
2,500
3,639
3,737
3,878
4,013
4,122
nuk ka info
353
1,617
1,371
nuk ka info
363
1
0
1
3
3
0.11%
0
0
0.22%
0.2%
23
24
24
24
24
24
0.50%
0.6%
2.8%
0.5%
0.53%
0.57%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Aranitas

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,440
5,226
2,714
4,522
4,525
4,460
4,472
4,391
4,132
4,106
 
1,687
1,508
810
1,349
1,305
1,298
1,216
1,117
1,081
1,040
 
31%
29%
30%
30%
29%
27.2%
25.44%
26.2%
25.3%
 
961
976
704
976
976
1,108
1,141
1,157
1,141
1,167
280
57
60
56
175
342
321
292
nuk ka info
0
0
61
61
62
55
24
10
16.83%
17.8%
15.13 %
15.91%
8.12%
42
25
15
15
23
15
2.50%
2%
1.3 %
1.1%
1.8%
1.89%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Ballsh

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,864
11,917
7,657
12,619
12,643
12,583
12,517
12,456
12,199
12,109
 
3,493
3,204
2,426
3,490
3,351
3,327
3,097
2,942
3,003
2,874
 
29%
27%
32%
28%
27%
24.7%
23.62%
24.6%
23.7%
 
3,125
3,150
2,147
3,162
3,162
3,434
3,477
3,585
3,593
3,665
nuk ka info
331
318
318
990
1,565
1.511
1,486
nuk ka info
585
563
641
40
48
38
36
0
9
2.02%
3.3%
2.52%
2.58%
0
56
53
57
57
50
50
1.60%
1.7%
0.5%
1.7%
1.5%
1.61%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Fratar

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,689
6,774
3,221
6,805
6,795
6,771
6,794
6,717
6,508
6,466
 
2,115
1,988
924
2,063
1,996
1,990
1,880
1,793
1,776
1,707
 
32%
29%
29%
30%
29%
27.7%
26.69%
27.3%
26.4%
 
1,277
1,277
839
1,277
1,277
1,896
1,924
1,911
1,892
1,927
50
121
116
127
345
547
524
492
nuk ka info
237
219
219
72
0
78
116
0
33.65%
0
31.99%
34.09%
0
28
16
2
12
26
12
1.30%
1.4%
1.7%
0.6%
1.3%
1.38%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Greshice

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,029
2,061
1,152
2,065
2,075
2,055
 
2,025
1,934
1,921
 
624
599
318
622
598
597
 
510
505
486
 
31%
29%
28%
30%
29%
 
25.21%
26.1%
25.3%
 
486
486
322
490
490
538
 
582
574
578
nuk ka info
18
20
15
170
105
101
94
nuk ka info
0
 
0
34
24
50
69
0
 
4.28%
27.3%
27.76%
0%
0
 
11
11
7
7
7
 
1.70%
1.8%
1.6%
1.2%
1.17
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Hekal

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,753
4,828
2,623
4,846
4,866
2,055
2,050
4,876
4,817
4,816
 
1,449
1,345
767
1,399
1,370
597
553
1,275
1,318
1,309
 
30%
28%
29%
29%
28%
27.0%
26.15%
27.4%
27.2%
 
1,120
1,120
735
1,130
1,130
538
558
1,290
1,287
1,323
nuk ka info
91
106
87
215
322
322
300
nuk ka info
65
59
60
23
12
28
20
0
4.27%
13.03%
8.79%
10.02%
0
15
17
18
8
7
7
1.10%
1.3%
0.7%
0.6%
1.17%
1.26%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kute

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,285
3,297
1,977
3,280
3,357
3,360
3,377
3,340
3,254
3,219
 
994
907
540
924
891
884
833
786
802
789
 
30%
28%
27%
28%
27%
24.7%
23.53%
24.6%
24.5%
 
794
794
556
795
795
881
894
904
904
920
46
53
53
43
197
181
172
157
nuk ka info
0
0
32
32
9
12
0
12.69%
9.24%
2.18 %
2.64%
0
1
2
2
2
1
1
0.10%
0.2%
1.1 %
0.2%
0.11%
0.12%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Ngracan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
8,866
588
 
 
nuk ka info
176
 
 
nuk ka info
30%
 
 
267
267
153
267
267
 
20
15
16
15
91
80
81
75
nuk ka info
0
0
58
27
33
33
53
12
nuk ka info
0
0
 
nuk ka info
6
8
8
8
nuk ka info
1.3%
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qender

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,779
12,102
4,207
12,184
8,893
8,909
9,012
9,000
8,725
8,741
 
2,749
3,346
1,186
3,462
2,570
2,624
2,463
2,351
2,357
2,328
 
31%
28%
28%
28%
29%
27.3%
26.12%
27%
26.6%
 
2,196
3,040
1,197
3,040
2,278
2,325
2,403
2,469
2,437
2,459
nuk ka info
213
196
177
2,016
853
464
422
nuk ka info
245
0
211
85
81
237
207
90
13.24%
5.38%
4.45 %
16.75%
30.05%
72
59
63
72
72
72
nuk ka info
1.7%
2.9%
2.8%
2.74%
2.92%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Selite

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
877
 
 
nuk ka info
259
 
 
nuk ka info
30%
 
 
559
559
234
559
559
 
20
30
32
34
165
126
118
111
nuk ka info
0
 
0
103
0
66
80
0
 
nuk ka info
0
0
 
nuk ka info
12
12
14
14
nuk ka info
2.7 %
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

- Për shkak të ndryshimeve të stafit në njësitë e institucioneve lokale, përgjigjshmëria e institucioneve është ajo që paraqitet në këtë material, gjë që krijon edhe mungesë në paraqitjen e të dhënave.
- Të dhënat e vitit 2015 janë duke u përpunuar për t’u hedhur së shpejti në hartë.
- Nga kontaktet e vazhdueshme me institucionet pergjegjese te arsimit, te dhenat e arsimit per vitin akademik 2014-2015 jane ende ne proces perpunimi nga keto institucione.

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Njësie Administrative dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Njësi Administrative, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.