EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë në rrethin përkatës për të shfaqur treguesit në rang rrethi.

Treguesit për rrethin Durrës

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
333,633
336,483
202,971
338,115
341,015
270,306
348,378
357,686
364,608
370,142
 
94,376
87,437
57,765
90,372
87,558
90,336
84,858
84,692
89,477
90,714
 
28 %
26%
28%
27%
26%
33%
24.4%
23.68%
24.5%
24.5%
 
84,329
87,045
55,035
85,743
10,934
100,948
106,945
110,181
112,405
4,121
4,447
4,393
4,475
31,548
30,191
30,132
29,335
8,369
11,519
12,295
7,768
446
407
385
422
141
1.65 %
2.00%
1.8%
1.9%
0.1%
1,215
1,294
1,431
1,564
1,551
1,551
1.30 %
2.3%
1.6%
1.8%
1.71%
1.83%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Krujë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
77,561
78,120
59,814
78,403
78,820
180,621
79,764
80,807
81,856
82,572
 
24,497
22,715
19,044
23,439
22,604
22,833
21,392
20,852
21,955
21,959
 
32%
29%
32%
30%
29%
13%
26.8%
25.8%
26.8%
26.6%
 
19,552
19,496
15,156
19,518
17,074
21,167
22,621
23,369
23,816
1,455
1511
1,523
1,439
10,155
9,765
9,436
8,912
2,403
nuk ka info
3,256
2,675
464
416
414
486
282
4.35%
5.00%
4.4%
35.2%
1.1%
395
397
425
436
422
422
1.60%
1.6%
1.8%
11.1%
1.84%
1.97%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.