EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Të dhëna për qarkun Shkodër

  1. Fakte nga Historia e Qarkut
  2. Adresa e Këshillit të Qarkut
  3. Përshkrim i Përgjithshëm i të drejtave të fëmijëve në Qark
  4. Strategjia Rajonale për të Drejtat e Fëmijëve
  5. Adresa e Observatorit
  6. Detyrat e Observatorit
  7. Adresa e Njësisë për të Drejtat e Fëmijëve (CRU/NjDF)
  8. Detyrat e "Njësia për të drejtat e fëmijëve (NJDF)" në Këshillin e Qarkut
  9. Detyrat e Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve

1. Fakte nga Historia e Qarkut

Qyteti i Shkodrës është themeluar në shekullin e IV para erës së re nga fisi ilir I Labeatëve .Në kohën kur popullsia ilire e territorit shqiptar kishte arritur zhvillimin me të lartë ekonomik e kulturor, në vitin 181 para erës së re bëhet kryeqendra e mbretërisë ilire. Me ndarjen e Perandorisë Romake , Shkodra, kalon nën kontrollin e Bizantit por vazhdon të varet nga Kisha e Romës, meqë ishte një qendër e rëndësishme fetare. Duke përballuar dyndjet e shumta të barbarëve,shekulli XI e XIV, Shkodra përjetoi edhe një periudhë të shkurtër vetëqeverisjeje dhe në pjesën e dytë të shekullit XIV duke qenë kryeqendër e shtetit feudal të Balshajve, para se të kalonte në varësinë e Venedikut në shekullin XV. Në këtë kohë filloi të ri konstruktohet kalaja (e cila filloi të ndërtohej në shek. V dhe IV) dhe qyteti merr emrin Scutari. Në shek IV në trevat që përbënin më parë principatën e Pultit u formuan ndarje më të vogla etnografike. Këto bashkësi ekonomike shoqërore shkuan drejt përqendrimit në shekujt e më pasmë duke marrë emrin e përbashkët Malësi e Madhe( nga organizimi në male). Ndërsa rrënjët e krahinës së Pukës lidhen me periudha të caktuara historike. Në lashtësi Puka banohej nga banorë të fisit të piruesve dhe si qendër territori ka një histori prej 2000 vjeçare.

Lart

2. Adresa e Këshillit të Qarkut

Këshilli i Qarkut Shkodër, Rr " 13 Dhjetori"Shkodër

Lart

3. Përshkrim i Përgjithshëm i të drejtave të fëmijëve në Qark

Qarku Shkodër është një nga rajonet më të varfra dhe ku përjashtimi social i grupeve në nevojë vë në  risk shumë të drejta të fëmijëve. Shumë fëmijë jetojnë në familje me ndihmë ekonomike, ka të tjerë që duhet të punojnë, si dhe ka fëmijë në rrezik për t’u trafikuar. Kategoritë më në nevojë janë : fëmijët jetimë; fëmijët që punojnë; fëmijët me aftësi të kufizuar;fëmijët në gjakmarrje; fëmijët rrezik trafikimi; fëmijët romë etj.

Lart

4. Strategjia Rajonale për të Drejtat e Fëmijëve

është e hartuar dhe miratuar Strategjia Rajonale për të Drejtat e Fëmijëve dhe Plani i Veprimit 2011-2013 Qarku Shkodër si dhe "Analiza e buxhetimit të politikave sociale për fëmijët" e cila pasqyron gjendjen aktuale, përcakton qartë nevojat dhe prioritetet si dhe masat që duhet të merren konkretisht, në lidhje me zbatimin e të drejtave të fëmijëve në qarkun Shkodër, në zbatim të Strategjisë Kombëtare për Fëmijët dhe dokumentet e tjerë të rëndësishëm që mbrojnë të drejtat e fëmijëve në Shqipëri.

Lart

5. Adresa e Observatorit:

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve,
Rr "13 Dhjetori" pranë Zyrës Rajonale të Avokatit të Popullit,
Godina e Bashkisë, Shkodër.

Lart

6. Detyrat e Observatorit:

 

 

Lart

7. Adresa e Njësisë për të Drejtat e Fëmijëve (CRU/NjDF)

Godina e Këshillit të Qarkut Shkodër, Rr"13 Dhjetori".

Lart

8. Detyrat e “Njësia për të drejtat e fëmijëve (NJDF)” në Këshillin e Qarkut

 

9. Detyrat e Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve:

 

Lart

Punoi: Anilda Gurakuqi,
Eksperte e Observatorit Shkodër