EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë në rrethin përkatës për të shfaqur treguesit në rang rrethi.

Treguesit për rrethin Tiranë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
880,961
888,949
687,123
895,760
907,483
1,027,307
962,058
986,325
1,003,243
 
230,798
214,016
185,868
222,823
217250
212,878
215,245
228,866
232,021
 
26%
24%
27%
25%
24%
20.7%
22.37%
23.2%
23.1%
 
106,502
154,068
179,250
104,628
15,871
28,1126
318,085
313,313
318,085
336,133
   
17,515
14,001
15,899
15,899
15,888
   
92,412
72,953
83,073
49,651
   
38,235
25,917
29,804
29,804
29,654
5,789
4,514
4,786
5,888
1,658
2,309
4.67%
7.00%
6.8%
7.659%
1%
3.92%
2,732
3,098
2,863
3,225
3,302
2,515
1.20%
3.7%
1.3%
1.5%
1.26%
1.18%
 
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Kavajë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
116,419
117,152
62,242
117,801
118,608
121,335
123,636
124,425
125,786
 
35,075
32,025
17,742
33,296
32,185
31,929
31,835
33,139
33,403
 
30%
27%
29%
28%
27%
26.3%
25.75%
26.6%
26.6%
 
29,380
29,702
17,651
30,157
20,396
30,761
31,160
32,918
33,525
34,065
   
2,006
1,952
1,943
1,943
1,816
   
8,843
8,387
7,856
7,856
7,309
   
3,008
2,437
2,878
2,878
2,550
1,753
1,756
689
1,521
1,418
398
4.18%
5.10%
4.3%
29.412%
23%
2.32%
317
326
338
287
291
291
0.9%
2.6%
1%
0.9%
0.85%
0.91%
 
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.