EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë në rrethin përkatës për të shfaqur treguesit në rang rrethi.

Treguesit për rrethin Malësi e Madhe

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
53,637
53,672
30,823
53,637
53,887
249,558
54,121
54,202
54,156
55,575
 
15,057
13,646
9,492
13,954
13,222
12,973
11,981
11,072
11,418
12,252
 
28%
25%
31%
26%
25%
5%
22.1%
20.43%
21.1%
22%
 
14,274
14,247
7,980
13,733
25196
14,530
14,976
15,540
15,636
16,065
794
849
881
904
665
5,289
4,914
4,546
4,243
3,749
1,452
1,492
1,469
1,381
1,169
1,443
1,404
1,423
1,494
1,363
1,680
24.29%
29.30%
35%
25.1%
23.2%
17.1%
243
234
233
237
239
239
1.60%
1.1%
1.7%
1.8%
1.8%
2%
 
0.25%
0.19%
0.14%


Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Shkodër

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
24,8707
246,636
164,488
247,171
248,688
917,513
252,168
255,464
256,812
260,211
 
70,147
61,817
48,530
63,981
61,846
63,155
58,952
57,742
60,251
61,509
 
28%
25%
30%
26%
25%
7%
23.4%
22.6%
23.5%
23.6%
 
72,945
72,847
42,978
73,276
66588
71,660
73,504
76,876
77,617
78,875
2,963
2,843
3,376
3,329
3,173
22,973
21,947
23,975
22,677
21,190
6,475
6,420
9,985
5,492
9,251
5,002
4,952
4,869
4,776
3,814
2,228
17.07%
20.30%
18%
12.4%
14.8%
14.5%
1488
1330
1,260
1268
1298
1298
2.10%
0.9%
2%
2.1%
2.1%
2.2%
 
0.29%
0.32%


Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Pukë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
30,139
28,299
18,474
28,291
28,598
119,922
28,297
27,884
27,132
27,112
 
9,506
7,423
6,280
7,680
7,389
7,370
6,847
6,470
6,508
6,517
 
32%
26%
34%
27%
26%
6%
24.2%
23.2%
24%
24%
 
3,789
8,507
4,266
9,088
41,638
8,979
9,040
9,279
9,124
9,387
544
637
667
532
477
3,102
3,111
2,854
2,658
2,287
966
966
945
891
843
1513
1,799
1,547
1,594
1,397
896
38.87%
56.50%
55%
49.8%
43.6%
22.6%
160
180
187
203
172
172
1.70%
1%
2.5%
2.7%
2.3%
2.1%
 
0%
0.13%
0.31%


Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.