EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë në rrethin përkatës për të shfaqur treguesit në rang rrethi.

Treguesit për rrethin Lezhë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
102,946
103,998
65,633
104,362
105,601
53,874
106,744
108,686
110,241
112,350
 
30,424
27,949
19,466
28,823
27,667
28,263
26,486
26,164
27,450
28,259
 
30%
27%
30%
28%
26%
52%
24.8%
24.07%
24.9%
25.2%
 
25,820
26,165
17,186
26,604
103,995
28,923
29,054
30,708
31,540
32,283
1,855
1,868
2,301
2,268
2,200
9,826
9,844
9,746
9,502
8,472
3,759
3,788
3,942
3,117
1,258
1,651
1,430
1,236
1,342
934
714
14.48%
16.69%
15.19%
16.12%
12.6%
9.92%
438
405
369
341
324
326
1.40%
1%
1.3%
1.2%
1.1%
1.2%
 
nuk ka info
0.40%
0.42%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Mirditë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
37,602
37,373
22,103
37,405
37,421
28,478
37,392
37,091
36,392
36,460
 
11,231
10,069
6,591
10,349
9,906
9,920
9,233
8,754
8,917
8,810
 
30%
27%
30%
28%
26%
35%
24.7%
23.6%
24.5%
24.2%
 
10,582
10,613
5,495
10,652
8,832
10,766
11,022
11,535
11,559
11,784
696
687
571
517
488
3,577
3,562
2,966
2,763
2,218
1,218
1,220
1,214
1,082
1,275
1,910
1,786
1,546
1,482
1,082
749
41.90%
53.73%
47.72%
40.57%
30.18%
28.11%
245
191
175
141
123
136
2.20%
1.4%
1.7%
1.4%
1.2%
1.5%
 
nuk ka info
0.60%
0.47%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Kurbin

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
72,305
72,589
46,291
72,665
72,867
37,360
73,505
74,326
74,207
74,830
 
22,830
20,822
14,902
21,364
20,491
20,561
19,237
18,485
19,150
19,134
 
32%
29%
32%
29%
28%
55%
26.2%
24.87%
25.8%
25.6%
 
19,002
19,121
11,881
19,290
13,156
19,949
20,539
22,186
22,521
23,050
1,654
1,664
1,660
1,680
1,607
7,392
7,500
7,424
7,031
6,142
2,577
2,575
2,578
2,512
2,208
2,253
1,303
1,373
1,114
1,192
1,824
22.19%
14.65%
5.92%
14.37%
11.69%
14.66%
377
372
323
317
331
321
1.70%
2.2%
1.5%
1.5%
1.6%
1.7%
 
nuk ka info
0.30%
0.23%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.