EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë në rrethin përkatës për të shfaqur treguesit në rang rrethi.

Treguesit për rrethin Tropojë

v
Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
28,380
28,122
20,517
27,981
28,347
106,152
28,317
28,230
28,127
28,273
 
8,670
7,849
7,009
8,024
7,705
7,327
7,028
6,593
6,849
6,836
 
31%
28%
34%
29%
27%
7%
24.8%
23.35%
24.4%
24.2%
 
8,182
8,148
4,846
8,094
73,043
8,790
8,952
9,254
9,306
9,465
711
665
692
624
601
601
4,122
3,904
3,696
3,502
3,061
3,061
1,237
1,211
1,816
1,523
1,138
1,138
1,172
1,536
1,661
1,795
1,824
1,824
35.41%
55.00%
82.4%
59%
7.5%
190
230
192
173
177
177
2.20%
2.4%
2.4%
2.2%
2.4%
2.5%
 
0.04%
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Has

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
20,831
20,865
16,790
20,966
21,146
28,178
21,392
21,534
21,442
21,769
 
7,700
6,936
6,538
7,096
6,818
6,538
6,350
6,027
6,218
6,343
 
37%
33%
39%
34%
32%
23%
29.7%
27.99%
29%
29.1%
 
4,878
4,872
3,498
4,896
13,194
5,180
5,324
5,512
5,529
5,620
647
598
608
586
569
569
3,462
3,223
3,069
2,866
2,679
2,679
902
970
987
972
340
340
1,447
858
1,444
1,482
953
953
49.61%
37.79%
38.9%
40%
15.7%
151
143
131
165
150
150
2%
1.9%
1.8%
2.4%
2.3%
2.4%
 
0.05%
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Kukës

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
60,521
58,769
47,985
58,964
59,404
72,870
59,378
59,136
58,314
59,984
 
21,563
18,252
18,358
18,802
18,040
17,208
16,708
15,534
15,930
16,976
 
36%
31%
38%
32%
30%
24%
28.1%
26.27%
27.3%
28.3%
 
13,326
13,515
10,451
13,471
8,865
15,945
16,562
17,218
17,176
17,581
1,827
1,762
1,726
1,700
1,740
1,740
10,036
9,565
9,046
8,580
7,996
7,996
2,671
2,677
3,098
2,792
2,475
2,475
3,455
4,792
4,506
4,168
4,096
4,096
50.02%
75.00%
80.2%
79%
7.6%
439
423
411
415
411
411
2%
1.7%
2.2%
2.3%
2.4%
2.5%
 
0.92%
nuk ka info
       

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.