EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë në rrethin përkatës për të shfaqur treguesit në rang rrethi.

Treguesit për rrethin Elbasan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
279,076
280,739
188,662
281,540
283,435
286,916
285,443
291,384
293,715
 
81,174
74,501
53,358
76,851
74,074
70,474
66,950
70,907
70,784
 
29%
27%
28%
27%
26%
24.6%
23.45%
24.3%
24.1%
 
78,485
78,517
50,933
78,809
8,706
43,448
82,746
86,512
90,584
92,679
nuk ka info
4,501
5,511
5,674
31,265
nuk ka info
25,497
24,127
21,614
9,365
7,441
10,051
7,375
9,138
5,512
4,257
4,289
4,861
576
5,322
15.17%
18.10%
18.1%
17%
0.8%
20.9%
1,581
1456
1,629
1,745
1,770
1,770
1.90%
1.7%
2.1%
2.4%
2.5%
   
0.00%
0.059%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Peqin

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
31,877
37,552
26,136
37,749
37,937
38,468
38,939
39,230
39,580
 
10,985
10,734
7,813
11,139
10,741
10,253
10,049
10,503
10,480
 
34%
29%
30%
30%
28%
26.7%
25.81%
26.8%
26.5%
 
10,183
10,664
6,796
9,692
11,615
10,656
10,095
10,744
11,141
11,362
1,089
nuk ka info
711
707
4,691
nuk ka info
3,811
3,580
1,387
nuk ka info
956
921
1,326
800
877
791
128
785
31.88%
17.80%
17.2%
22%
1.2%
20.2%
247
189
130
181
153
153
2.20%
1.6%
1.3%
1.7%
1.5%
   
nuk ka info

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Librazhd

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
75,521
76,575
56,798
76,775
77,065
77,596
77,624
76,615
77,206
 
24,498
22,614
18,194
23,343
22,429
21,261
20,191
20,610
20,648
 
32%
30%
32%
30%
29%
27.4%
26.01%
26.9%
26.7%
 
19,234
27,026
14,385
19,688
10,969
20,964
21,504
22,851
23,331
24,003
1,677
nuk ka info
1,883
1,905
1,960
nuk ka info
nuk ka info
8,572
8,042
7,632
2,599
nuk ka info
2,991
2,782
2,565
2,657
2,589
2,660
2,466
0
2,794
20.92%
26.90%
26.6%
23%
0.0%
7.4%
487
483
489
516
473
473
2%
1.1%
2.1%
2.3%
2.2%
   
nuk ka info

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për rrethin Gramsh

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
37,283
36,239
24,231
36,365
36,428
36,234
40,631
35,407
35,343
 
11,730
10,004
7,417
10,359
9,923
9,226
10,038
8,965
8,729
 
31%
28%
31%
28%
27%
25.5%
24.71%
25.3%
24.7%
 
9,650
8,647
6,258
9,239
9,187
10,538
10,725
12,699
11,583
11,966
836
nuk ka info
934
926
1,250
5,168
nuk ka info
3,461
3,273
3,600
753
nuk ka info
1,248
1,181
1,400
622
1,531
932
846
60
879
19.22%
30.30%
28.4%
25%
1.4%
20.1%
175
248
208
310
274
274
1.50%
0.6%
2.2%
3.1%
3%
   
nuk ka info

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.