EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë në rrethin përkatës për të shfaqur treguesit në rang rrethi.

Treguesit për nënprefekturën Dibër

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
78,931
78,845
61,619
78,912
78,898
78,871
79,125
78,598
77,135
77,297
 
27,308
24,737
21,576
25,471
24,372
23,267
22,834
21,577
22,021
21,795
 
35%
31%
35%
32%
31%
30%
28.9%
27.45%
28.5%
28.2%
 
20,427
20,874
14,654
20,263
12,757
21,326
21,779
22,386
21,395
22,730
1,924
1,943
1,966
1,940
2,424
2,124
11,447
10,767
10,204
9,630
9,525
9,525
3,404
3,430
3,250
2,646
2,813
2,813
4,317
3,805
3,726
3,989
3,544
3,664
47.80%
60%
69%
13.0%
53.7%
645
655
625
624
623
623
2.40%
2.1 %
2.5%
2.6%
2.7%
2.7%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për nënprefekturën Mat

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
48,462
60,130
44,218
59,944
59,684
59,325
59,009
58,534
57,640
57,973
 
12,747
16,896
14,275
17,269
16,258
15,332
14,762
13,657
13,909
13,931
 
26%
28%
32%
29%
27%
26%
25%
23.33%
24.1%
24%
 
11,696
15,791
10,967
15,839
47,074
16,580
16,685
17,358
17,515
17,986
818
1,378
1,342
1,306
1,330
1,330
3,747
7,437
6,956
6,522
6,021
6,021
1,279
2,773
2,695
2,299
2,111
2,111
nuk ka info
2,768
2,446
2,394
2,367
2,236
nuk ka info
64.60 %
70.1%
67.5%
14.2%
52.5%
126
632
572
555
538
538
1%
1.8 %
3.3%
3.4%
3.5%
3.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për nënprefekturën Bulqizë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
28,511
40,133
30,217
40,183
40,225
40,178
40,248
40,328
39,890
40,424
 
7,529
12,176
10,977
12,553
12,090
11,646
11,460
11,073
11,395
11,686
 
26%
30%
36%
31%
30%
29%
28.5%
27.46%
28.6%
28.9%
 
8,694
11,626
7,345
10,945
68,587
11,335
11,555
11,817
11,786
11,900
574
847
806
797
889
889
2,402
5,521
5,245
5,048
4,766
4,766
832
1,281
1,363
1,306
1,224
1,224
nuk ka info
1,880
1,855
2,148
1,757
1,761
nuk ka info
62.10 %
81.9%
95.8%
14.1%
57%
112
231
309
270
244
244
1.50%
2.5 %
2.5%
2.2%
2.1%
2.1%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Faqja u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.