EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve

Klikoni mbi hartë në rrethin përkatës për të shfaqur treguesit në rang rrethi.

Treguesit për nënprefekturën Berat

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
154,710
154,873
97,942
154,859
155,179
155,228
155,935
156,211
155,176
156,252
 
43,066
39,226
26,902
40,333
38,714
38,992
36,531
35,124
36,111
36,169
 
28%
25%
27%
26%
25%
25%
23%
22.48%
23.3%
23.1%
 
41,049
41,370
27,802
41,464
9,239
44,982
45,703
48,199
48,990
49,858
2,711
3,278
nuk ka info
3,378
3,333
14,230
13,601
nuk ka info
12,698
12,274
2,876
4,638
nuk ka info
4,424
4,242
nuk ka info
1,570
1,492
1,502
785
719
nuk ka info
13.56 %
12 %
12.7%
1.5%
515
476
520
545
505
505
1.20%
0.8 %
1.3 %
1.4%
1.29%
1.4%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për nënprefekturën Kuçovë

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
48,462
48,242
27,281
48,118
48,268
48,205
48,443
48,494
48,239
48,811
 
12,747
11,356
7,063
11,584
11,087
11,153
10,388
9,800
10,057
10,285
 
26%
24%
26%
24%
23%
23%
21%
20.21%
20.8%
21.1%
 
11,696
11,933
8,050
12,780
19,753
14,811
15,038
15,985
16,205
16,448
818
813
nuk ka info
858
870
3,747
3,600
nuk ka info
3,342
3,154
1,279
1,268
nuk ka info
1,145
1,159
nuk ka info
534
769
775
439
435
nuk ka info
6.67%
10 %
6.8%
1.7%
126
96
92
94
98
98
1%
1.5 %
0.8 %
0.8%
0.88%
0.9%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për nënprefekturën Skrapar

Indicators
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
28,511
28,017
16,721
27,830
27,740
27,475
27,229
26,390
25,340
25,150
 
7,529
6,555
4,400
6,704
6,450
6,396
5,942
5,471
5,436
5,338
 
26%
23%
26%
24%
23%
23%
22%
20.73%
21.5%
21.2%
 
8,694
15,179
4,742
8,706
9,692
8,956
8,956
9,107
8,954
9,020
574
572
nuk ka info
562
479
2,402
2,334
nuk ka info
1,960
1,833
832
739
nuk ka info
2,941
744
nuk ka info
902
791
845
420
413
nuk ka info
29.65%
36 %
36.5%
4.9%
112
97
113
82
94
94
1.50%
1.2 %
1.7 %
1.3%
1.47%
1.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

 

Faqja u rifreskua me 1 Mars 2019

Shënim:

Të dhënat e Aftësisë së Kufizuar për vitin 2015 i referohen të dhënave të 2 mujorit të tretë (Maj – Qershor) të vitit 2015

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Komune dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Komune, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.