EnglishFaqja kryesore Info ne nivel qarku Info ne nivel kombetar Kthimi ne kreun e faqeve
Kthim tek harta e rretheve të Shkodrës

Klikoni mbi hartë në komunën e dëshiruar për të shfaqur treguesit përkatës.

Treguesit për njësinë administrative Kelmend

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6,242
6,261
3,056
6,244
6,273
6,231
6,274
6,226
6,192
6,131
 
1,481
1,345
845
1,382
1,317
1,293
1,207
1,121
1,147
1,068
 
24%
21%
28%
22%
21%
21%
19%
18.01%
18.5%
17.4%
 
1,789
1,700
800
1,690
1,685
1,777
1,808
1,836
1,834
1,877
19
21
19
13
476
507
399
320
63
58
69
54
242
243
234
213
307
47.34%
56.5%
87%
50.3%
61.3%
21
21
23
25
26
26
1.40%
1.6%
1.7%
1.9%
2%
2.2%
 
0.83%
0.55%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Kastrat

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
12,009
11,988
6,883
11,961
11,977
11,942
11,964
11,881
11,797
12,493
 
3,239
2,878
2,041
2,921
2,719
2,600
2,367
2,062
2,101
2,661
 
27%
24%
30%
24%
23%
22%
20%
17.36%
17.8%
21.3%
 
3,100
3,100
1,782
3,235
2,737
3,262
3,358
3,462
3,453
3,509
176
198
148
146
1,056
950
882
736
327
375
334
272
180
180
218
310
312
23.50%
30.2%
38%
21.3%
37%
34
34
34
36
37
37
1%
1.2%
1.2%
1.3%
1.4%
1.6%
 
0.31%
0.19%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qender

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,901
5,883
4,740
5,939
5,939
5,948
5,995
6,127
6,786
6,898
 
1,804
1,640
1,477
1,693
1,598
1,554
1,424
1,335
1,554
1,531
 
31%
28%
31%
29%
27%
26%
24%
21.79%
22.9%
22.2%
 
1,439
1,444
1,222
1,510
1,474
1,472
1,519
1,640
1,836
1,919
134
93
101
108
584
477
478
380
0
0
104
64
67
67
67
12.26%
15%
16%
5.1%
3.9%
16
17
17
17
17
17
0.90%
1%
1%
1.1%
1.1%
1.2%
 
0.09%
0%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Koplik

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,007
10,901
3,734
10,791
10,796
10,744
10,693
10,495
9,208
9,581
 
3,048
2,740
1,185
2,762
2,588
2,480
2,282
1,974
1,745
2,103
 
28%
25%
32%
26%
24%
23%
21%
18.81%
19%
21.9%
 
3,324
3,287
992
2,582
2,582
3,097
3,132
3,206
2,893
2,972
128
162
151
100
958
910
756
659
700
691
656
497
312
312
312
312
192
1680
29%
34.4%
38%
34.8%
8%
17.1%
37
24
22
22
22
22
1.20%
0.9%
0.8%
0.9%
0.9%
1%
 
0%
0.13%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gruemire

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,901
12,759
8,890
12,864
12,977
13,066
13,243
13,365
14,136
14,415
 
1,804
3,373
2,878
3,499
3,337
3,366
3,131
3,064
3,321
3,402
 
31%
26%
32%
27%
26%
26%
24%
22.93%
23.5%
23.6%
 
1,439
3,200
2,273
3,200
3,200
3,368
3,512
3,673
3,902
3,989
134
279
260
225
584
1,457
1,365
1,165
0
181
175
141
104
105
92
92
55
12.26%
13.1%
14%
14.6%
11.5%
16
60
59
59
59
59
0.90%
1.8%
1.7%
1.8%
1.8%
1.9%
 
0.09%
0.11%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shkrel

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,919
5,880
3,520
5,838
5,925
5,943
5,952
6,108
6,037
6,057
 
1,823
1,670
1,066
1,697
1,663
1,680
1,570
1,516
1,550
1,487
 
31%
28%
30%
29%
28%
28%
26%
24.82%
25.7%
24.6%
 
1,422
1,516
911
1,516
1,516
1,554
1,647
1,723
1,718
1,799
66
96
95
73
659
620
578
489
192
187
214
205
500
500
500
500
430
38.38%
44.3%
44%
34.8%
35.8%
78
78
78
78
78
78
4.30%
4.7%
4.6%
4.7%
4.6%
5%
 
0.39%
0.34%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shale

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,748
5,124
1,804
5,211
5,384
5,454
5,708
5,934
5,706
5,590
 
1,904
1,274
626
1,360
1,376
1,557
1,441
1,629
1,642
1,616
 
33%
25%
35%
26%
26%
29%
25%
27.45%
28.8%
28.9%
 
1,693
1,693
415
1,620
1,650
1,896
1,940
1,972
1,894
1,870
0
0
280
258
254
215
76
80
99
101
370
370
398
412
412
13.08%
19.6%
24%
8.5%
14%
76
78
78
78
78
78
5%
7.7%
7.2%
5.7%
6.3%
6.8%
 
0.28
0.47%
0.19%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Pult

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
3,054
3,148
1,529
3,167
3,134
3135
3,193
3,249
3,164
3,066
 
1,024
985
534
1,018
988
1021
965
988
1,006
959
 
34%
31%
35%
32%
32%
33%
30%
30.41%
31.8%
31.3%
 
892
893
333
906
912
861
904
931
915
907
0
0
225
201
209
163
0
0
469
469
477
477
388
100%
43.4%
68.6
68
68
68
65
65
65
6.60%
6.9%
6.7%
6.6%
6.4
6.7%
 
3.38%
2.95%
0.28%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Postribe

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,368
11,438
7,069
11,495
11,515
11,539
11,654
11,730
11,654
11,667
 
4,074
3,740
2,477
3,865
3,748
3,789
3,560
3,364
3,453
3,371
 
36%
33%
35%
34%
33%
33%
31%
28.68%
29.6%
28.9%
 
3,230
3,261
1,793
3,343
3,384
2,847
2,936
3,078
3,159
3,276
81
81
146
139
1,420
1,362
1,317
1,129
255
275
266
272
602
585
589
574
411
31.31%
36.7%
39%
36.4%
34.2%
96
108
117
115
110
110
2.40%
2.9%
3%
3.1%
2.9%
3.1%
 
0.89%
0.87%
3.6%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shosh

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
304
 
 
nuk ka info
101
 
 
nuk ka info
33%
 
 
670
670
68
640
640
0
0
 
82
79
73
52
0
0
 
123
96
180
180
180
 
nuk ka info
 
18
20
20
20
20
20
nuk ka info
 
 
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Shkodër

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
113,688
111,686
77,075
111,472
111,930
112,151
113,341
114,085
114,445
115,238
 
28,731
24,663
20,473
25,396
24,531
24,938
23,132
22,137
23,113
23,128
 
25%
22%
27%
23%
22%
22%
20%
19.4%
20.2%
20.1%
 
35,317
35,317
20,415
35,317
35,317
34,420
35,239
37,039
37,441
37,887
1,392
1,326
1,732
1,490
9,589
9,328
11,977
10,954
4,308
4,320
7,340
6,880
1,180
1,150
992
901
629
1,285
7.04%
8.6%
7%
4.4%
9.1%
14.3%
752
636
541
567
552
552
2.6%
2.6%
2.1%
2.3%
2.2%
2.4%
 
0.09%
0.11%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Rrethinat

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
22,600
22,875
21,199
23,020
23,450
23,421
23,370
23,923
24,870
26,434
 
7,250
6,794
7,358
7,030
6,736
6,586
6,157
5,961
6,354
7,180
 
32%
30%
35%
31%
29%
28%
26%
24.92%
25.5%
27.2%
 
5,990
5,835
5,214
6,044
5,835
6,436
6,691
7,100
7,315
7,618
390
319
376
401
3,097
2,953
2,735
2,419
0
0
234
236
236
236
240
22.15%
22.2%
22%
22.1%
9.1%
59
49
47
47
47
47
0.80%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.8%
 
0.22%
0.22%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Ana e Malit

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,829
5,847
3,858
5,850
5,879
5,906
5,928
5,968
6,025
6,092
 
1,539
1,394
1,064
1,444
1,385
1,458
1,360
1,339
1,405
1,404
 
26%
24%
28%
25%
24%
25%
23%
22.44%
23.3%
23%
 
1,780
1,550
1,074
1,570
1,539
1,582
1,607
1,653
1,698
1,731
147
147
124
105
523
482
435
382
174
181
185
134
67
80
130
125
33
23.51%
37.1%
23%
5.2%
4.3%
25
28
32
8
8
8
1.60%
2%
2.2%
0.6%
0.5%
0.6%
 
0%
0
0.34%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Dajç

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,718
8,787
3,885
8,794
8,803
8,841
8,899
8,998
9,023
9,043
 
2,199
2,021
932
2,091
2,007
2,049
1,921
1,934
1,997
2,009
 
25%
23%
24%
24%
23%
23%
22%
21.49%
22.1%
22.2%
 
2,163
2,163
1,144
2,249
2,156
2,187
2,213
2,260
2,271
2,278
80
80
69
65
474
435
370
313
130
136
135
126
21
15
16
19
10
2.55%
3.2%
3%
3.3%
1.6%
27
22
19
15
14
14
1.20%
1.1%
0.9%
0.7%
0.7%
0.7%
 
0.36%
0.42%
0.06%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Velipoje

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,857
9,072
5,031
9,183
9,291
9,397
9,514
9,574
9,634
9,718
 
2,520
2,392
1,457
2,504
2,441
2,553
2,419
2,331
2,430
2,432
 
28%
26%
29%
27%
26%
27%
25%
24.35%
25.2%
25%
 
2,297
2,367
1,322
2,704
2,704
2,503
2,547
2,624
2,671
2,727
18
18
27
22
787
777
680
631
194
199
193
200
63
52
25
52
40
4.85%
5.1%
3%
8.9%
9.2%
36
40
36
35
35
35
1.40%
1.7%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
 
0.81%
0.83%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Berdice

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,945
9,057
5,773
9,093
9,301
9,355
23,860
9,655
9,693
9,817
 
2,660
2,388
1,778
2,479
2,422
2,487
2,311
2,279
2,394
2,431
 
30%
26%
31%
27%
26%
27%
24%
23.6%
24.7%
24.8%
 
2,404
2,540
1,543
2,736
2,747
2,474
2,541
2,638
2,644
2,689
116
116
133
114
924
846
762
630
191
131
212
162
40
100
90
109
138
4.41%
9.4%
10%
13.5%
9.2%
29
28
27
27
34
86
1.10%
1.2%
1.1%
1.1%
1.4%
1.5%
 
0.56%
0.59%
0.09%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Bushat

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
23,140
23,302
14,149
23,393
23,447
23,572
23,860
24,261
24,475
24,735
 
6,732
6,109
4,108
6,350
6,088
6,262
5,838
5,850
6,138
6,205
 
29%
26%
29%
27%
26%
27%
24%
24.11%
25.1%
25.1%
 
5,896
5,998
3,828
6,035
6,039
5,915
6,057
6,253
6,273
6,327
276
266
269
298
1,913
1,803
1,716
1,531
428
383
668
691
178
175
113
119
119
6.84%
5.8%
2%
1.9%
2.3%
70
59
88
89
86
86
1%
1%
1.4%
1.5%
1.4%
1.5%
 
0.23%
0.27%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Barbullush

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
   
 
 
nuk ka info
0
   
 
 
nuk ka info
   
 
 
0
   
 
nuk ka info
   
 
nuk ka info
   
 
nuk ka info
   
 
0
0
   
206
 
nuk ka info
   
 
nuk ka info
   
17
 
nuk ka info
   
 
 
nuk ka info

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Guri i Zi

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
11,209
11,307
8,085
11,348
11,410
11,475
11,622
11,838
11,847
12,013
 
3,403
3,127
2,557
3,247
3,178
3,267
3,069
3,088
3,202
3,311
 
30%
28%
32%
29%
28%
28%
26%
26.09%
27%
27.6%
 
3,530
3,530
2,090
3,577
3,577
3,124
3,204
3,376
3,385
3,460
140
140
117
204
1,313
1,247
1,182
1,053
191
200
168
181
381
386
406
406
229
36.43%
43%
26%
18.5%
15%
28
28
31
31
66
66
0.80%
0.9%
1%
1%
2%
2.2%
 
0%
0%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Vau Dejës

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
14,833
14,899
8,117
14,961
14,939
15,004
15,203
15,450
15,501
15,626
 
4,767
4,379
2,539
4,529
4,351
4,518
4,250
4,209
4,375
4,358
 
32%
29%
31%
30%
29%
30%
28%
27.24%
28.2%
27.9%
 
3,385
3,385
2,096
2,685
2,705
4,343
4,450
4,605
4,599
4,678
233
260
191
203
1,305
1,230
1,160
1,016
324
308
314
277
430
430
430
430
306
943
50.77%
59.3%
61%
14.4%
45.1%
14.9%
91
74
76
76
76
76
2.30%
2.1%
2.1%
1.7%
2.1%
2.2%
 
0.12%
0.13%
1.23%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Hajmel

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,982
8,316
4,430
8,378
8,375
8,422
8,496
8,826
8,821
9,209
 
2,725
1,952
1,298
2,042
1,979
2,012
1,901
1,990
2,082
2,456
 
30%
23%
29%
24%
24%
24%
22%
22.55%
23.6%
26.7%
 
1,642
1,661
1,138
1,688
1,696
2,462
2,550
2,689
2,698
2,758
77
77
97
113
659
615
573
493
204
207
207
227
95
99
104
95
95
22.52%
33.8%
31%
4.8%
29.7%
24
26
19
29
29
29
2.60%
3.1%
2.3%
1.5%
3.1%
3.3%
 
0.64%
0.99%
0.04%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Vig Mnelle

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,509
 
 
nuk ka info
461
 
 
nuk ka info
31%
19
 
786
716
359
852
816
67
13
13
11
 
112
99
86
 
0
0
 
220
180
177
178
173
 
nuk ka info
 
47
34
28
32
33
33
nuk ka info
 
 
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Temal

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
   
 
nuk ka info
557
   
 
nuk ka info
   
 
708
708
740
740
 
96
0
0
   
191
172
147
   
0
0
   
323
323
300
257
   
nuk ka info
   
17
17
17
17
 
17
nuk ka info
   
 
nuk ka info
   

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Shllak

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
1,736
1,778
671
1,806
1,830
1,886
1,904
1,973
1,954
1,963
 
619
599
210
626
616
658
628
643
660
649
 
36%
34%
31%
35%
34%
35%
33%
32.59%
33.8%
33.1%
 
562
560
146
570
586
610
625
658
654
669
0
0
79
60
53
46
0
0
206
206
206
206
205
39.44%
42.5%
42%
43.6%
63.7%
27
16
16
17
28
28
4.4%
2.7%
2.6%
2.8%
4.3%
4.5%
 
0.56%
0.6%
1.12%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qerret

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
5,605
5,651
1,498
3,509
3,425
3,384
3,345
3,245
2,993
2,940
 
1,821
1,670
480
1,063
1,009
985
919
842
796
769
 
32%
30%
32%
30%
29%
29%
27%
25.95%
26.6%
26.2%
 
1,660
870
359
949
949
1,039
1,034
1,035
974
996
48
70
70
58
211
211
177
131
27
27
360
664
370
370
260
46.15%
53.9%
32.1%
108.3%
17
21
22
28
28
28
1.60%
2%
3.3%
2.8%
3.9%
4.1%
 
0%
0%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Pukë

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
7,310
7,048
3,607
9,190
9,242
9,168
9,205
9,027
8,825
8,885
 
2,249
1,843
1,188
2,553
2,411
2,376
2,193
1,993
2,012
2,029
 
31%
26%
33%
28%
26%
26%
24%
22.08%
22.8%
22.8%
 
2,261
1,400
926
1,582
1,584
2,927
2,959
3,068
3,035
3,106
113
138
138
106
676
681
587
468
368
368
374
362
97
173
114
127
94
430
10.47%
15.1%
19%
17%
18.5%
18.7%
43
39
45
46
37
37
2.30%
2.6%
1.8%
1.9%
2%
2.5%
 
0%
0

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qelez

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,761
 
 
nuk ka info
612
 
 
nuk ka info
35%
 
 
nuk ka info
521
372
680
680
 
58
63
63
44
269
269
225
212
79
79
85
84
64
31
163
200
182
 
nuk ka info
 
12
12
13
13
10
10
nuk ka info
 
 
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Iballe

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,178
1,858
1,129
1,902
1,960
1,989
1,896
1,824
1,761
1,786
 
714
488
415
523
516
502
462
428
431
478
 
33%
26%
37%
27%
26%
25%
24%
23.46%
24.5%
26.8%
 
810
823
240
958
720
644
630
615
596
616
27
40
40
15
260
260
212
137
58
58
24
59
98
146
146
146
137
43.88%
68.5%
60%
62.2%
21
31
21
21
19
19
3%
6.4%
4%
4.1%
3.8%
4.1%
 
0%
0%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Fierze

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
2,147
2,056
1,302
2,069
2,073
2,057
2,092
2,079
1,995
2,004
 
691
638
468
653
611
617
579
522
526
519
 
32%
31%
36%
32%
29%
30%
28%
25.11%
26.4%
25.9%
 
nuk ka info
631
268
647
675
591
607
651
632
660
21
33
33
22
196
193
172
129
0
0
891
203
104
104
104
104
53.32%
67.7%
71%
61.1%
45.6 %
13
17
16
16
16
16
1.90%
2.6%
2.5%
2.6%
2.8%
 
0%
0.91%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Blerim

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
913
 
 
nuk ka info
305
 
 
nuk ka info
33%
 
 
718
650
211
688
680
 
25
25
25
24
142
142
107
84
0
0
 
120
120
88
84
84
 
nuk ka info
 
6
7
12
10
10
10
nuk ka info
 
 
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Rrape

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,357
 
 
nuk ka info
422
 
 
nuk ka info
31%
 
 
nuk ka info
557
305
535
538
 
49
44
44
22
115
115
100
93
0
0
 
63
63
63
67
82
 
nuk ka info
 
8
8
8
10
10
10
nuk ka info
 
 
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për bashkinë Fushë Arrëz

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
8,445
7,295
2,513
7,267
7,557
7,607
7,518
7,694
7,661
7,657
 
2,604
1,509
907
1,582
1,616
1,682
1,584
1,649
1,705
1,725
 
31%
21%
36%
22%
21%
22%
21%
21.43%
22.3%
22.5%
 
2,595
1,206
602
1,232
1,232
2,542
2,554
2,652
2,644
2,700
102
95
95
82
611
611
544
523
261
261
259
217
190
169
181
190
205
466
30.36%
67.3%
0%
23.6%
67.4%
29.3%
17
19
22
30
16
16
1.30%
2.8%
3.3%
1.9%
2.6%
2.8%
 
0%
0.14%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Qafe Mal

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
nuk ka info
1,548
 
 
nuk ka info
520
 
 
nuk ka info
34%
 
 
nuk ka info
568
363
537
537
 
34
43
43
37
155
155
153
136
0
0
 
102
117
121
122
115
 
nuk ka info
 
12
15
18
18
18
18
nuk ka info
 
 
nuk ka info
 

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Treguesit për njësinë administrative Gjegjan

Treguesit
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
4,454
4,391
2,846
4,354
4,341
4,273
4,241
4,015
3,897
3,840
 
1,427
1,275
963
1,306
1,226
1,208
1,110
1,036
1,038
997
 
32%
29%
34%
30%
28%
28%
26%
25.8%
26.6%
26%
 
1,300
1,281
620
1,280
1,270
1,236
1,256
1,258
1,243
1,309
67
86
86
67
467
467
380
374
173
173
149
121
216
212
197
184
134
83.01%
42%
40.6%
29.2 %
12
11
10
11
8
8
0.80%
0.8%
0.8%
0.9%
0.7%
0.7%
 
0%
0.16%

Legjenda:
Të dhëna nga Drejtoria e Gjendjes Civile 2013 (të dhëna të 2011-es)

Të dhëna nga Census i popullsisë në 2011
Të dhëna nga Shërbimet Shoqërore të qeverisë 2013 (Të dhëna të 2011-es)

Kjo faqe u rifreskua me 1 mars 2019

Shënim:

Të dhënat e (1) përgjithshme për popullatën dhe (2) ndarjen në grupmosha, në nivel Kombëtar, Qarku, Rrethi, Njësie Administrative dhe Bashkie, - janë të dhëna të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Ministria e Brendshme për vitin 2010.

Të dhënat për (1) familjet që trajtohen me NE dhe kanë fëmijë (të grupmoshave të ndryshme), (2) të numrin të familjeve, (3) fëmijë të grupmoshave të ndryshme që jetojnë në familje ne NE, (4) fëmijët jashtë kujdesit prindëror, (5) fëmijët me aftësi të kufizuar - janë të dhëna të marra nga Shërbimi Social Shtetëror dhe zyra e SHSSH në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me përqindjen (%) e fëmijëve sipas problemeve të ndryshme sociale, është një e dhënë e përllogaritur nga zyra e Observatorit, nisur nga informacioni primar (të dhënat) e përcjella nga Institucionet shtetërore përkatëse për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me buxhetin në nivel Qarku, Bashkie apo Njësie Administrative, janë marrë nga zyra e financës në Këshillin e Qarkut përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që punojnë të dhënat janë marrë nga Zyra Rajonale e Punësimit në Qarkun Përkatës për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët që ndjekin arsimin, janë marrë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore Rajonale në Qark për vitin 2010.

Të dhënat në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Brendshme për vitin 2010.